วิทยากร

(Course Leader)

เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ รู้จริง ถ่ายทอดได้ดี สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้