In-Company Training

บริการ In-Company Training

( In-House Training )

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาพนักงานภายในบริษัท หรือ In-company Training ( In-house Training ) ของ People Synergy

เราจะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญให้องค์กรของคุณสามารถพัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงาน และทุกตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการส่งมอบผ่านหลักสูตรสัมมนาที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณอย่างแท้จริง ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ รวมถึงการบริการอื่น ๆ จากทีมงาน People Synergy ที่จะคอยดูแลคุณทั้งก่อน หลัง และในวันสัมมนา ไปจนถึงอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะทำให้การฝึกอบรมสัมมนาแต่ละหลักสูตรคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่ว่าขณะนี้องค์กรของคุณจะต้องการอัปเดตข้อมูลทางเทคนิคในด้านต่างๆ ให้กับทีมงานของแต่ละหน่วยงาน หรือต้องการพัฒนาทักษะการบริหารงานให้กับผู้บริหารทุกระดับ ไปจนต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการขาย การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับผู้จัดการของทุกๆ ฝ่ายงาน หรือแม้แต่ต้องการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในองค์กร

People Synergy พร้อมที่จะให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ให้กับองค์กรของคุณโดยที่

  • เราให้บริการคุณอย่างครบถ้วน ด้วยการออกแบบหลักสูตรร่วมกับวิทยากรเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในหัวข้อต่าง ๆ ที่องค์กรคุณต้องการให้เป็น รวมถึงการอำนวยความสะดวกในทุก ๆ องค์ประกอบของการสัมมนา ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น จนถึงการดูแลอำนวยความสะดวกในวันสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา และการให้คำแนะนำต่าง ๆ หลังวันสัมมนา
  • คุณสามารถเลือกวัน เวลา รวมถึงสถานที่สัมมนาที่องค์กรสะดวกได้ด้วยตัวคุณเอง
  • คุณสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อหรือเนื้อหาการสัมมนาที่เรานำเสนอให้กับคุณได้ตามที่คุณต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหลักสูตรสามารถตอบวัตถุประสงค์ความต้องการขององค์กรของคุณ และเหมาะสมกับผู้เข้าสัมมนาแต่ละกลุ่มมากที่สุด
  • ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลจากวิทยากรของเรา
  • หากมีประเด็นปัญหาหรือข้อมูลที่ Sensitive ขององค์กรที่คุณแจ้งไว้กับเราเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น เราจะเก็บทุกประเด็นปัญหาและข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ