อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ (อาจารย์ไวท์)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาความคิด การบริการ การสื่อสาร และการบริหารทีม

การศึกษา

 • Mini – MBA :: Faculty of Commerce and Accountancy :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Industrial Technology :: Electronics and Telecommunication Engineering :: มหาวิทยาศรีปทุม
 • Diploma of Aircraft Instrument Maintenance :: ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • Math – Science – Art :: โรงเรียนเทพศิรินทร์

งานปัจจุบัน

 • Managing Director of Service Professional Co.,Ltd
 • วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 

ประสบการณ์ทำงาน

 • Customer Service & Network Engineer ที่ Shin Satellite PCL.
 • Customer Service Manager บ. Chevalier (Thailand)
 • Contact Center Manager บ. Advanced Contact Center (AIS Call Center)
 • Customer Service Manager บ. Federal Express (FedEx)

หลักสูตรที่การบรรยาย

Communication

 • พรีเซนต์ให้อยู่หมัด ตรงใจ และเข้าเป้า (High Impact Persuasive Presentation)
 • การฟังเชิงรุกในการทำงาน (Active Listening @ Work)
 • การจัดการความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการสื่อสารและการจัดการอารมณ์ (Creative Conflict Management with Communication and E.Q.)
 • Communication is Key to High Performance Company
 • การสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม (Communication, Collaboration and Team @ Work)
 • Persuasive Communications @ Work
 • Phone Skills @ Work
 • Train the Trainer
 • Impactful Public Speaking
 • Team Building for perfect Team
 • นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย ‘การทำงานเป็นทีม’ ที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Company Through Excellent Teamwork)

Personal Development

 • การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน (First Thing First @ Work : Getting Everything Done)
 • การบริหารเวลาในการทำงาน (Time Management : Managing Your Time Effectively)
 • การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นในการทำงาน (Understanding Others Skill : Managing Yourself and Leading Others)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาความท้าทายสู่ความสำเร็จ (Enhancing Change Management Capability :: Transforming Challenges to Success)
 • การทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Learning to Work with Multi Generations)
 • จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making Psychology)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความท้าทายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Enhancing Change Management Capability :: Transforming Challenges to Success)
 • ภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Self-Leadership @ Work) 
 • การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Way to Organizational Awareness)
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making @ Work)
 • Problem Solving and Decision Making Psychology with E.Q.
 • E.Q. Excellent in the Workplace
 • Boost Your Work Efficiency with Essential Skillset 
 • The Power of Motivation
 • The Power of Positive Attitude
 • Change Attitude for Success Company
Management

 • การสอนงาน Gen Y & Z (Groom and Coach Gen Y & Z)
 • ผู้นำแห่งนวัตกรรมในการทำงาน (Innovative Leader @ Work)
 • ก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (New Gen Supervisor)
 • เปลี่ยนผู้จัดการเป็นผู้นำทีมชั้นเยี่ยม (Transforming Managers into Effective Leaders)
 • Excelling as a Highly Effective Team Leader 
 • Multi-Generational Management for Manager
 • People Management for Team Leader
 • Key Success for Leadership
 • Coaching Skill
 

Service

 • สร้างความประทับใจสูงสุด ด้วยบริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ (Creating Customer Delight on Telephone Service)
 • บุคลิกภาพและการสื่อสาร กุญแจสู่ความสำเร็จในงานบริการ (Great Personality and Communication Leads to Great Service)
 • กลยุทธ์การสื่อสารและเจรจาต่อรอง เพื่อความเป็นเลิศของทีมงานบริการ (Communication & Negotiation Skill to be Excellent Service Team)
 • ค้นลึกทุกความคาดหวัง เคล็ดลับการชนะใจลูกค้าสู่การเป็นทีมงานบริการและการขายชั้นเลิศ (How to Win Customer Heart for Service and Sales Excellence)
 • E.Q. สร้างสุขและความสำเร็จในงานบริการ (Service Excellence with E.Q.)
 • การสื่อสารและการจูงใจลูกค้าในงานบริการ (Persuasive Skills in Customer Service)
 • การสร้างสรรค์นวตกรรมงานบริการด้วย Design Thinking (Service Innovation by Design Thinking)
 • เคล็ดลับการสื่อสารปฏิเสธเชิงบวกเพื่อสร้างงานบริการที่เหนือชั้น (Communication Differentiate for Exceptional Service) 
 • การสื่อสารเพื่อกุมหัวใจลูกค้าในยุค New Normal (Communication in New Normal for Customer Service Team)
 • การให้บริการและการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศ (Service and Complaint Handling for Excellent Company)
 • Excelling as a Highly Effective Call Center
 • Becoming A Great Call Center Supervisor 
 • Persuasive Communication for Call Center
 • Service Mind the key of success
 • Service Excellence Improvement
 • Personality and Communication for Service Excellence
 • Service Strategy Management
 • Win Customer Heart With CRM and CEM
 • Selling with Service Mind
 • Service Club : Share and Advise

Selling

 • เสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสาร เคล็ดลับสร้างความแตกต่าง สู่ความเป็นมืออาชีพในงานขาย (Powerful Personality and Communication for Sales Professionals) 
 • Closing A Sales
 • How to Communicate and Persuade Your Customer for Sales 
 • Selling with Service Mind
Thinking & Mindset
 
 • ‘ความคิดเชิงบวก’ สู่ ‘การทำงานเป็นทีม’ อย่างมีประสิทธิภาพ (Build up Positive Thinking for Excellent Teamwork)
 • สำเร็จในงาน สุขในชีวิต ด้วย ‘Happiness Mind’ (The Happiness Mind to Smart Work and Life)
 • การคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน (Innovative Mindset for Performance Working)
 • Growth Mindset & Self – Inspiration for Success in Life and Work (สำเร็จในชีวิตและงานด้วย Growth Mindset และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง)
 • จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success)
 • Growth Mindset & Team in the Workplace
 • Growth Mindset for Performance @ Work
 • Change Attitude for success company

ประสบการณ์การบรรยายในองค์กรต่างๆ (บางส่วน)

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย
 • Nestle’ 
 • Samsung 
 • ภัทรประกันภัย
 • NECTEC
 • BTS
 • AIS
 • ธนายง
 • ส.ว.ท.ช. กระทรวงวิทยาศาสตร์
 • CAT Telecom
 • กรมเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • Sony Device
 • Ricoh
 • บุญถาวร
 • Standard Chartered
 • Phillip Electronic
 • Hitachi Construction
 • DHL
 • Nissan South East Asia
 • เซรามิคอุตสากรรมไทย (SCG Group)
 • PTT (ปตท.)
 • Yamaha
 • Betagro
 • HOYA
 • Central Retail (CRC Group)
 • Siemens
 • Honda group
 • กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
 • ADIDAS
 • TIPCO
 • Surapol Food
 • สหพัฒน์ฯ
 • Nikon
 • D Land Group
 • Pfizer

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

หลายคนเคยพูดกันว่า งานบริการเป็นงานที่ต้องทำด้วยใจ และหากเป็นการบริการที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วนั้น คงต้องยืนยันเลยว่า ต้องทำทั้งด้วยใจและด้วยความรักงานบริการนั้นจริงๆ และเมื่อกล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในวงการบริการมากว่า 15 ปี คลุกคลีอยู่กับทุกสถานการณ์ที่จะต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าจำนวนมากอยู่ตลอดเวลา ดูแลทีมบริการกว่า 200 คน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมจะสามารถส่งต่องานบริการที่มีคุณภาพสู่ลูกค้าได้อย่างไม่มีจุดบกพร่อง อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ เป็นบุคคลที่เรากล่าวถึง

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะเป็นวิทยากรอบรมและผู้ให้คำปรึกษาในงานด้านบริการ อาจารย์ไววิทย์จึงตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานให้ได้มากที่สุดทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง จนมั่นใจและรวบรวมความกล้าพอที่จะกระโดดออกมาเป็น SERVICE Trainer & Consultant อย่างเต็มตัว ด้วยความที่เป็นคนที่มีบุคคลิกชอบบริการ ชอบแนะนำผู้อื่น ชอบอ่านหนังสือ ชอบคิด และต่อยอดความคิดจากหนังสือที่อ่าน ทำให้อาจารย์เป็นนักบริการที่สามารถผสมผสานข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริการที่รับผิดชอบได้อย่างดี

“ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ การเรียนรู้ของผมจะเป็นประโยชน์แก่การทำงานของคุณ การเรียนรู้ที่ลัด เร็ว และ ประสบความสำเร็จที่สุด คือ เรียนจากประสบการณ์ของผู้อื่น” นี่คือประโยคที่อาจารย์ได้เคยกล่าวไว้