อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล (อาจารย์ติ๊ก)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารทีม การสื่อสาร การพัฒนาตัวเอง และการพัฒนาความคิด

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหาร (การจัดการประยุกต์) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) : เกียรตินิยม

งานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระด้านการบริหาร การสื่อสาร การพัฒนาตนเอง และการผลิต
 

ประสบการณ์ทำงาน

 • Human Resource & Administration Director : S.Khonkaen Foods PCL.
 • General Manager : St.Carlos Medical Center & Spa
 • Engineering Assistance Manager : Sony Device Technology ( Thailand ) Co.,Ltd
 • วิทยากรรับเชิญและวิทยากรที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

 • Effective Presentation Course : Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
 • Dynamic Communication Course : Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
 • Team Building Course : Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
 • Multiple Intelligences and Second Language Learners : Dr. MaryAnn Chirstison, University of Utah

หลักสูตรที่การบรรยาย

Management

 • ผู้นำทีมในยุค Disruption (Great Leader in the Age of Disruption)
 • ก้าวสู่การเป็นผู้นำชั้นเลิศของทีม (Becoming A Great Leader @ Work)
 • ศิลปะการเป็นผู้นำเชิงรุก (ProActive Leadership @ Work)
 • ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ (Leadership & Motivation)
 • การจูงใจและการพัฒนาทีมงานเชิงรุก (Motivating and Team Development)
 • Ways to Supervisory Effectiveness at Work
 • ยกระดับผลงานของทีมด้วยการสอนงานและการเป็นโค้ช (Coaching for Improving Team Performance)
 • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน (Job Assignment and Follow up technique)
 • การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน (Goal Setting & Planning for Supervisor)
 • การบริหารเวลาในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Time Management for Supervisor : Managing Your Time Effectively)
 • HR for Non-HR
 • การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

Personal Development

 • การบริหารเวลาในการทำงาน (Time Management : Managing Your Time Effectively)
 • การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Planning and Goal Setting @ Work)
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making @ Work)

Communication

 • Conflict Management @ Work (การบริหารและจัดการความขัดแย้งในการทำงาน)
 • การสื่อสารข้ามสายงาน เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Communication)
 • Negotiation @ Work
 • Train The Trainer
 • Presentation Skill and Personality Development
 • การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
 • การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทำงานเป็นทีม (Teamwork and Team Synergy) 

Thinking & Mindset

 • วิถีแห่งการประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงาน (Succeed at Work : Ways to Be Happier and More Successful)
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creativity @ Work)
 • Achieving Mastery and Success Through Growth Mindset
 • Succeed at Work : Ways to Be Happier and More Successful 
 • Good Attitude and Positive Thinking for Work life

ประสบการณ์การบรรยายในองค์กรต่างๆ (บางส่วน)

 • บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท อาร์ไอแอล1996 จำกัด
 • บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
 • บริษัท กระทิงแดง เอ็กเซลเล้นซ์  เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
 • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 • บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
 • บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
 • บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
 • บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
 • บริษัท เอฟ พลัส จำกัด
 • บริษัท Koventure จำกัด
 • กลุ่มบริหารงานบุคคลบางกะดี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรมแพทย์ทหารอากาศ