อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์ (อาจารย์ปุ๊)

การศึกษา

 • ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (เหรียญทอง) : สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานปัจจุบัน

 • วิทยากรอิสระ ด้านบุคลิกภาพ การบริการ การสื่อสาร และการเป็นผู้นำ
 • Executive Director (กรรมการบริหาร): Delighten Group Co.,Ltd.
 • Executive Coach จาก ICF ระดับ ACC และ Certified Coach-Napoloen Hill 

ประสบการณ์ทำงาน

 • Cabin Crew Instructor Service/Safety (ครูฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) : Bangkok Airways
 • Flight Attendant (Purser) (หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) : Orient Thai Airlines
 • F&B (พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม) : JW Marriott Hotel Bangkok
 • Interpreter (ล่าม) : Cobra Gold Exercise 2001 (Part-time)

หลักสูตรที่บรรยาย

Communication

 • การสื่อสารเพื่อความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Communication in the workplace)
 • สร้างผลลัพธ์ในการทำงานด้วยการสื่อสารเชิงบวก (Positive Communication for Powerful Result)
 • สื่อสารอย่างไร ให้ฟื้นคืนพลังได้อย่างรวดเร็ว (Resilience in Communication @ Work)
 • นำเสนออย่างไรให้ได้ใจผู้ฟัง (Build A Impressive Presentation)
 • นำเสนอ ‘ออนไลน์’ ให้ได้ใจผู้ฟัง (Presentation Skills for a Virtual Audience)
 • กรอบคิดแบบเติบโตสำหรับการทำงานร่วมกัน (Growth Mindset for Collaboration)
 • Effective Communication
 • Train the Professional Trainer

Management

 • ผู้นำเชิงบวกในการทำงาน (Leading with Positivity)
 • การให้ Feedback แก่ทีมงาน (The Right Way to Give Feedback @ Work)
 • การมอบหมายและติดตามงาน (Delegation and Follow-up)
 • ทักษะการโค้ชเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
 • Coaching and Facilitation Skills

Service

 • การสร้างงานบริการที่เหนือความคาดหวัง (Exceptional Service @ Work)
 • สื่อสารดี บริการดี เกินกว่าประทับใจ ผ่านโทรศัพท์และออนไลน์ (Communication for Exceptional Service via Phone and Online Channel)
 • มารยาทในการให้บริการที่เป็นเลิศ (Etiquette for Excellent Customer Service)
 • การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ (Communication for Service Excellence)
 • การบริการเพื่อเสริมสร้างความประทับใจ (Increasing Customer Satisfaction)

Personality Development

 • บุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจในการทำงาน (Professional Image & Business Etiquette @ Work)
 • สร้างสรรค์ภาพลักษณ์พนักงานมืออาชีพ (Creating your Professional Image)
 • Personality Development for Professional Success

Thinking & Mindset

 • กรอบคิดแบบเติบโตเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน (Growth Mindset for Success)

ประสบการณ์การบรรยายในองค์กรต่างๆ (บางส่วน)

 • Service Mind for Excellent Service : Thailand Post Co., Ltd. รุ่นที่ 1 – 7
 • Positive Communication and Follow-up : VIV Interchem Co., Ltd.
 • Train the Professional Trainer : Thai Samsung Electronics Co., Ltd. รุ่นที่ 1 – 2
 • Delegation & Follow-up : Utility Plus Co., Ltd.
 • Creating Impressive Services : Blue Cheri Coffee
 • Leadership & Coaching Skills : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
 • Positive Communication for Collaboration : บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด
 • Creating Excellent Customer Service : Thai Plaspac Public Co., Ltd.
 • Time Management : Provincial Electricity Authority (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รุ่นที่ 1 – 3
 • Positive Collaboration : Intellectual Design Group
 • Coaching @Work : MBA Kasetsart University
 • In-flight Service : Kasetsart University (Sriracha)
 • Visual Facilitator, Co-Facilitator : Tisco Learning Center
 • Career Preparation for Aviation Industry : Bangkok University
 • Positive Collaboration รุ่นที่ 1 – 2 : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
 • Coach : Junior MBA Chula WoW (JUMC WoW) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6 – 7
 • Positive Collaboration รุ่นที่ 1 – 2 : บริษัท นำแสงจักรกล จำกัด หลักสูตร 
 • Positive Collaboration รุ่นที่ 1 – 2 : Universal Forms Industry Co., Ltd. 
 • Etiquette for Excellent Customer Service : บริษัท มิตรยนต์พัทยา จำกัด (พนักงานบริการ)
 • Creating your Professional Image : บริษัท Eastern Star Real Estate จำกัด (มหาชน) 
 • Impressive Customer Service (บริการลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ) : Early Bird Gets Coffee
 • Communication for Service Excellence : องค์การการค้าของ สกสค.
 • Impressive Customer Service : บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • ทักษะการโค้ชเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน : Junior MBA Chula Next (JUMC Next) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย