อาจารย์ธวัชชัย บัววัฒน์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Supply Chain Management & Logistics | Lean & Operation | Process Improvement | Industrial Management

การศึกษา

 • วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์, วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์, วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ทำงาน

 • รองผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน (Deputy Director: Supply Chain Management & Inventory, Ordering System and Information Management) : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DoHome)
 • ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Acquisition Regional Manager), ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Site Research Regional Manager), ผู้จัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Manager) : บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus)            
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ : บริษัท เอเวอรี่เดนนิสัน (ประเทศไทย) จำกัด (Avery Dennison)
 • วิศวกรฝ่ายปฏิบัติการและกระบวนการผลิต : บริษัท การ์เดียนคอร์ป จำกัด (Guardian Industries Corp Ltd)

งานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการจัดการอุตสาหกรรม, ปรับปรุงกระบวนการการทำงาน, กลยุทธ์และการดำเนินงาน, การบริหารประสิทธิภาพ, การจัดซื้อการบริหารสินค้าคงคลัง, การบริหารซัพพลายเชนและการจัดจำหน่าย
 • วิทยากรรับเชิญสำหรับหน่วยงานราชการและ บริษัทต่างๆในหลายอุตสาหกรรม
 • อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบ

ผลงาน

 • ผู้แต่งหนังสือ: “You can be The Next SME” หนังสือสำหรับคนทำธุรกิจที่ให้คำแนะนำเคล็ดลับและแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จ
 

หลักสูตรที่บรรยาย

Management

 • หลักการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ (Project Management as Professional)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล (Change Management)

Thinking

 • การค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง (Root Cause Analysis) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
 • การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จ (Systematic Thinking for Success)
 • การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขอย่างเป็นระบบ (Problem Solving & Decision Making)

Supply Chain Management

 • การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
 • การจัดการ Supply Chain Management – Logistics
 • เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลัง (Warehouse & Inventory Management)

Productivity & Process Improvement

 • การวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success)
 • เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตประจำวัน (Techniques for Daily Productivity)
 • การสร้างความได้เปรียบให้กิจการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Competitive advantage for business)
 • การปรับปรุงกระบวนการและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (Process & Production Improvement)
 • Lean Six Sigma การบริหารกระบวนการ (Process Management) ให้มีประสิทธิภาพ
 • การประหยัดต้นทุนและปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Saving and Effective Improvement)
 • การวิเคราะห์กระบวนการด้วยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)