อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร (อาจารย์โญ)
MCIPS, CPS

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการการจัดซื้อ จัดจ้าง และ Supply Chain

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาภาษาเยอรมัน) :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Diploma in the International Purchasing and Supply ในระดับ Foundation and Professional :: สถาบัน The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
 • ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง, ซัพพลายเชน, การจัดเก็บพัสดุ และอื่นๆ

งานปัจจุบัน

 • วิทยากรหลักสูตร Certificate วิชาการจัดซื้อจัดจ้างนานาชาติสถาบันของ The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
 • วิทยากรหลักสูตร International Purchasing & Supply Chain Management ของ UNCTAD/WTO – International Trade Centre (ITC)
  buy ativan without prescription
 • อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Logistics Management
 • อาจารย์พิเศษวิชา Purchasing & Inventory System สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วิทยากรสถาบันฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ซัพพลายเชน และการจัดเก็บพัสดุ

ประสบการณ์ทำงาน

บริหารและดูแลงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเครือของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (ตั้งแต่ปี 2536 – 2554) ในตำแหน่ง

 • Procurement Manager
 • Procurement Executive
 • East RtP Operational Exellence
 • Contracts & Procurement Operation Lead
 • Standardization Manager, Supply Chain Manager
 • Inventory & Vendor Management
 • Procurement Analyst
 • Procurement and Business Analyst
 • Senior Stock Analyst and Buyer

หลักสูตรที่บรรยาย

 • การวางแผนการจัดซื้อ (Strategic in Purchasing Planning) 
 • การบริหารงานจัดซื้อใหม่ในศตวรรษที่ 21 (New Purchasing Trends in 21st)
 • นักจัดซื้อยุคใหม่ (A Future Purchaser : Ready for the Next Era)
 • ก้าวสู่การเป็น ‘นักจัดซื้อมืออาชีพ’ (Purchaser StartUp)
 • การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อสำหรับนักจัดซื้อป้ายแดง (Purchasing Negotiation for New Purchaser)การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation : Your most Powerful Bargaining)
 • ฝึกฝนและพัฒนาสู่ขั้นกว่าของทักษะเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (The Superior Negotiation Advantage – Next Level Purchasing : The Battle Workshop)
 • การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing :: Principles and Practices)
 • ปฐมบทการวิเคราะห์ราคาต้นทุนสินค้าและงานบริการเพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (The Fundamentals of Price Cost Analysis in Purchasing)
 • การวิเคราะห์ราคาต้นทุนสินค้าและงานบริการเชิงลึกสำหรับผู้จัดการจัดซื้อ (Advanced Price Cost Analysis for Purchasing Manager)
 • การบริหารความเสี่ยงในงานจัดซื้อเพื่อธุรกิจองค์กรแบบยั่งยืน (Risk Management in Purchasing for Sustainabiliy Business)
 • เทคนิคการบริหารจัดการผู้ขาย (Enhancing Purchasing Team Performance with Supplier Analysis)
 • การวัดผลงาน (KPIs) ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ และผู้ขายเพื่อการจัดซื้อแบบยั่งยืน (Measuring Purchasing Performance-KPIs for sustainable procurement)
 • การบริหารสัญญาขั้นสูงเพื่อการจัดซื้ออย่างจิรังยั่งยืน (Advanced Contract Management for Sustainable Purchasing)
 • การจัดการและพัฒนาคลังสินค้า’ อย่างมีประสิทธิภาพ (Strategic Managing and Improving Warehouse Operations) 
 • ความรู้เกี่ยวกับ Logistics สำหรับนักจัดซื้อ (Logistics Concept for Buyer)
 • ติดปีกเพิ่มประสิทธิภาพให้งานจัดซื้อขององค์กรด้วยแนวความคิดแบบ “ลีน” (Boost-up Corporate Purchasing Performance by Lean Concept)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับนักจัดซื้อ (English for Purchasing Professionals)
 • การทำงานจัดซื้อแบบจิรังยั่งยืน (Purchasing for Sustainability – Learning for the Future)
 • การบริหารผู้ขายเพื่อการจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Development for Corporate Sustainability Procurement)
 • การวิเคราะห์ ประเมิน และคัดเลือกผู้ขายเพื่อการจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Analysis & Assessment for Corporate Sustainability Procurement)
 • อกาลิโก’ กลยุทธ์และทักษะที่ทีมงานจัดซื้อต้องมีไว้ใช้งาน (Agalico for Purchaser : New Strategy and Skill for The Next Era)
 • กลยุทธ์วิธีบริหารงานจัดซื้อให้ปราศจากการทุจริต (Preventing Corruption in Procurement)
 • เทคนิคการเปิดประมูลประกวดราคาให้ประสบความสำเร็จ (Successful Tendering Techniques)
 • การจัดซื้อแบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Procurement)

ผลงาน

กิจกรรมทางสังคม :: (MCIPS, C.P.S.)

 • ที่ปรึกษาในเรื่องการบริหารงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซัพพลายเชน – Jes Company (Interior – Sign work – CCTV)
 • ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • ผู้บริหารและดูแลงานกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างในเครือของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (ตั้งแต่ปี 2536 – 2555) ในตำแหน่ง Procurement Manager, Procurement Executive, Contracts & Procurement Operation Lead, Standardization Manager, Supply Chain Manager, Inventory & Vendor Management, Procurement and Business Analyst, Senior Stock Analyst and Buyer
 • อดีตประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรหลักสูตร Certified Professional in Supply Management (CPSM) วิชา การจัดซื้อ/จัดจ้างนานาชาติสถาบันของ Institute for Supply Management (ISM) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยากรหลักสูตร Certificate วิชา การจัดซื้อ/จัดจ้างนานาชาติสถาบันของ The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
 • วิทยากรโครงการเผยแพร่วิชา การจัดซื้อ/จัดจ้าง และซัพพลายเชนนานาชาติ – MLS (Modular Learning System) ของ International Trade Centre (ITC) ในเครือของ UNCTAD และ WTO
 • อาจารย์พิเศษวิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

ในส่วนของงานจัดซื้อนั้น ในอดีตเราอาจจะมองภาพหรือโฟกัสเพียงแค่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กร หลายหน่วยงานต่างก็เพิ่มรูปแบบของการทำงานให้กับหน่วยงานนี้มากขึ้นกว่าเดิม บางแห่งปรับเปลี่ยนและเพิ่มสายการทำงานให้ครอบคลุมมากขึ้นเป็น Supply Chain ที่ดูและกระบวนการจัดหาและจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบเพื่อการผลิตต่างๆ อย่างเป็นระบบ เมื่อมีการปรับเพิ่มบทบาทของงานจัดซื้อให้คลอบคลุมกว่าเดิม บุคคลากรของหน่วยงานก็ย่อมจำเป็นต้องมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง

และหากพูดถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในงานด้านจัดซื้อและ Supply Chain ของเมืองไทย หลายท่านคงคุ้นกับชื่อของอาจารย์ภิญโญ ธันวารชร เป็นอย่างดี นั่นก็เพราะอาจารย์เป็นผู้ที่คร่ำหวอดกับวงการนี้มาอย่างยาวนาน ทั้งในส่วนของการทำงานให้กับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยในทุกส่วนงานของการจัดซื้อและ Supply Chain บวกกับการเป็นอดีตประธานฝ่ายฝึกอบรมให้กับสมาคมบริหารงานจัดซื้อฯ อีกด้วย ทั้งหมดนี้ ย่อมเป็นสิ่งการันตีได้ว่า…

“หากคุณต้องการเรียนรู้ให้ถึงแก่นของงานจัดซื้อและ Supply Chain อย่างแท้จริงแล้ว อ.ภิญโญจะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดคนนั้นให้กับคุณ”