อาจารย์จุลชัย จุลเจือ (อาจารย์จุล)

วิทยากรด้านการบริหารทีม การบริการ การสื่อสาร การพัฒนาตัวเอง และทีม

การศึกษา

 • ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต : เทคโนโลยีทางการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : การบริหารองค์การและการจัดการ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต : เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา : วิทยาลัยครูพระนคร
 • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
 • วิทยากรประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรประจำ บริษัท THAINAMTHIP CO., LTD.
 • วิทยากรประจำ บริษัท TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
 • วิทยากรประจำ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • วิทยากรประจำ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วิทยากรประจำ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วิทยากรประจำ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วิทยากรประจำ กระทรวงยุติธรรม
 • วิทยากรประจำ โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการบริหาร The Institute of High Performance Co., Ltd.
 • อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ประสบการณ์ทำงาน

 • หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (Chief Training) บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • ผู้จัดการแผนกหลักสูตรและประเมินผล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • นักวิชาการ กองพัฒนาบุคคลและระบบงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

หลักสูตรที่บรรยาย

Management

 • HR Techniques for Line Manager
 • Leadership in the Multi-Generational Workplace
 • People Management & Working Plan for Manager
 • Building and Leading High-Performance Teams
 • Motivation & Retention New Gen (Y & Z) 
 • Coaching
 • Management Psychology : Visionary Leadership
 • From Good To Great Manager
 • Modern Leadership
 • ศิลปะการเป็นผู้นำเชิงรุก (ProActive Leadership @ Work)
 • ภาวะผู้นำและการบริหารภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ
 • ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management)
 • การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน
 • การบริหารและจิตวิทยาการบริหาร
 • จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • การบริหารทีมงาน

Communication

 • พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work)
 • วิทยากรภายในองค์กร : ปรับ เพื่อ เปลี่ยน (Re-Skill for Internal Trainer)
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การเจราจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยง
 • Creative Conflict Management
 • Team Building / One Team

Service

 • มัดใจลูกค้าด้วย บริการที่เกินกว่าประทับใจ (Lock customer Through Proactive Service)
 • ก้าวสู่การเป็น SuperStar ในงานบริการ (Becoming a Customer Service SuperStar)
 • เปลี่ยนข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้าเป็นความประทับใจ (Handling  Customer Complaints : Turn Unhappy Customer into Valuable Customer)
 • Corporate Culture กับการสร้างบริการที่ประทับใจ
 • Service Revolution
 • Service Mind & Communication for Success
 • Customer Service Attitude
 • Proactive Culture in Dealing with Irregularity Flights
 • Call Center : Improve Skill Service Customer
 • รู้จัก รู้ใจ ผู้รับบริการ : การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน

Personal Development

 • การจัดการอารมณ์ (E.Q.) เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (The Art of Managing E.Q.)
 • การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Self Development)
 • จิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • กลยุทธ์พิชิต KPI
 • จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
 • The Power of Group Culture
 • Change & New Paradigm for Success
 • Effective Planning & Organizing
 • Upskill and Reskill เพิ่มทักษะแห่งอนาคต

ประสบการณ์การบรรยายในองค์กรต่างๆ (บางส่วน)

หน่วยงานเอกชน 

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 • บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • TOYOTA Motor Thailand Co., Ltd.
 • Summit Auto Management (Thailand) Co., Ltd.
 • Auto Alliance (Thailand) Co. ,Ltd. 
 • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 
 • AIS
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
 • Sony Semiconductor (Thailand) Co., Ltd 
 • KCE Technology Co., Ltd. 
 • IBM Storage Products (Thailand) Limited 
 • บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน) 
 • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 
 • บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด ( มหาชน) 
 • บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ – ระยอง 
 • โรงพยาบาลศิริราช 
 • บริษัท เสริมสุข จำกัด ( มหาชน) 
 • S&P Syndicate Public Company Limited 
 • President Bakery Co., Ltd
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 
 • Thai President Foods Public Company Limited 
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด 

หน่วยงานเอกชน (ต่อ) 

 • Minebea
 • Fujitsu
 • บริษัท ไทย อาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) 
 • ThaiBev 
 • บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน) 
 • DHL
 • บริษัท ไทยซลิเกท เคมิคัล จำกัด 
 • บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด 
 • Henkel Thai Ltd. 
 • บริษัท สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด 

หน่วยงานราชการ 

 • รัฐสภา 
 • คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 • สมาชิกโครงการศูนย์ศิลปาชีพ 
 • ศูนย์ศิลปาชีพทักษิณ จ. นราธิวาส 
 • ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต่ำ จ. ลำปาง 
 • ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ จ. ลำปาง 
 • ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จ. สกลนคร 
 • สสท. เทคโนโลยีญี่ปุ่น 
 • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนแห่งชาติ ( ศช.) 
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 • กระทรวงยุติธรรม 
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PORT AUTHORITY) 
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย 
 • ศิษย์เก่าคณะบัญชี – บริหาร (1980) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

หากจะให้กล่าวถึงวิทยากรระดับต้นๆ ของเมืองไทยที่คลุกคลีอยู่กับงานบรรยายในหัวข้องานบริการมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีรูปแบบการถ่ายทอดที่พิเศษ ไม่เหมือนใคร ด้วยการหยิบยกเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าสัมมนาหลายต่อหลายรุ่นได้มองเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการบริการ ที่จะช่วยเสริมสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้านั้น เราคงต้องยกตำแหน่งนี้ให้กับอาจารย์จุลชัย จุลเจือ

เพราะนอกจากอาจารย์จะเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหลายๆ หน่วยงานแล้วนั้น อาจารย์ก็ยังมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับโครงการ Service Innovation ที่เป็นการคิดสร้างสรรค์รูปแบบการบริการใหม่ๆ ที่ตอบความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

คุณจะได้รับทราบเทคนิคที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในงานบริการ และยังจะได้รับมุมมองและทัศนคติที่ดีในการทำงานบริการเป็นของแถมกลับไปอีกด้วย

และนอกจากหลักสูตรด้านการบริการที่อาจารย์มีประสบการณ์การทำงานมาโดยตรงแล้วนั้น อีกหนึ่งกลุ่มหลักสูตรซึ่งอาจารย์ถนัดมากก็คือ การบริหารจัดการทีมและคน เพราะอาจารย์เป็นผู้บริหารของทีมบริการมาก่อนด้วยนั่นเอง