สื่อสารตรงใจ เข้าใจตรงกัน สร้างสัมพันธ์ชั้นเยี่ยม (Winning Together through Collaborative Communication in the Workplace)
หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้

 

• การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ : ข้อมูลคลาดเคลื่อน มีความเข้าใจผิด เกิดความขัดแย้ง
• การทำงานเป็นทีมไม่ราบรื่น : ขาดการประสานงาน ความร่วมมือไม่ดี ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
• ความไม่ไว้วางใจ : ขาดความเชื่อมั่นในทีม ทำให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและไม่กล้าที่จะร่วมมือกัน
• ขาดทักษะการสื่อสารเชิงบวก : สื่อสารไม่สร้างสรรค์ ไม่กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
• บรรยากาศการทำงานไม่ดี : ความขัดแย้ง ความเครียด ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสุข

 

หลักสูตรนี้ ช่วยคุณได้!
หมดปัญหาคาใจ! สื่อสารให้เข้าใจ ตรงจุด ไม่เสียเวลา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

พนักงานทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
หัวหน้างานและผู้จัดการ ที่ต้องการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ
พนักงานที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ในหลากหลายแผนกหรือทีมงาน
พนักงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้า หรือบุคคลภายนอก

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• ลดความผิดพลาดในการทำงาน : สื่อสารชัดเจน เข้าใจตรงกัน
• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
• ลดความขัดแย้ง : สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
• มีความสุขและมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น : องค์กรมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารความร่วมมือ
• องค์กรมีประสิทธิภาพและผลงานที่ดีขึ้น : องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• พัฒนาทักษะการสื่อสาร : เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่ชัดเจน สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
• สร้างความเข้าใจ : เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล และวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
• ลดความขัดแย้ง : เรียนรู้วิธีการจัดการความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม
• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี : สร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้าง สนับสนุนการสื่อสารและความร่วมมือ

เนื้อหา (Learning Contents)

🟢 Module 1 : ความสำคัญและพื้นฐานของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

• ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• ผลกระทบของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพต่อการทำงานและความสัมพันธ์ในทีม
• การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น (Self-awareness & Empathy) เพื่อเข้าใจความแตกต่าง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
• ความถนัดในการเรียนรู้และสื่อสารของแต่ละคน (Learning Preferences) เพื่อปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้รับสาร

🟢 Module 2 : องค์ประกอบและเทคนิคการสื่อสารเชิงบวก

• องค์ประกอบของการสื่อสาร (3Vs: Visual, Vocal, Verbal) และการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• การสื่อสารด้วยทัศนคติเชิงบวก
   – การใช้ภาษากายในการสื่อสารอย่างเหมาะสม
   – การใช้คำพูดเพื่อสื่อสารเชิงบวกและสร้างแรงบันดาลใจ
   – การฟังเชิงรุก (Active Listening) เพื่อเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นอย่างแท้จริง
• การสื่อสารอย่างไรให้สันติ (Nonviolent Communication) : การสื่อสารโดยเน้นความเข้าอกเข้าใจและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

🟢 Module 3 : การสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและความสัมพันธ์ที่ดี

• การสื่อสารที่ตรงใจและชัดเจนแบบ Assertive Communication : การแสดงความคิดเห็น และความต้องการของตนเองอย่างมั่นใจและเคารพผู้อื่น
• สื่อสารและประสานงานมือโปรด้วย Flow Theory : การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
• สร้างพันธะสัญญาในการสื่อสาร : การสร้างความไว้วางใจและความรับผิดชอบร่วมกัน ในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]