(Onsite) ศิลปะการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม (Inspirational Leader : Motivate, Encourage and Achieve Success)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงจากทุกฝ่ายงาน
• ผู้ประกอบการ

ความสำคัญ

การเป็นนักบริหารหรือหัวหน้างานที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีมุมมองทางด้านจิตวิทยาอย่างสูงยิ่ง ที่สำคัญก็คือ ต้องยึดหลักกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) การคิดทางบวก (Positive Thinking) การคิดแบบสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) รวมทั้งการจัดการ EQ อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นแล้ว การบริหารจัดการงานในฐานะหัวหน้างานยังจำเป็นต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน โดยหลักก็คือ การบริหารจัดการลดความขัดแย้ง การจุดแรงบันดาลใจให้ทำงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายจึงนำมาต่อยอดกับความคิดเชิงบวก พร้อมการมี EQ ที่ทรงพลัง

หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรอันทรงพลังที่จะทำให้ผู้เข้าสัมมนามีพลังความคิดที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพในการจัดการชีวิตการดำรงตน รวมถึงการทำงานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

• เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเป็นผู้นำที่ดี
• รู้วิธีการสร้างกระบวนการคิด สร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้จิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานด้วยใจรัก รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
• รู้หลักการของการจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดทางบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน
• มีแรงจูงใจในการจัดการทุกๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจูงใจทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

เนื้อหา

• จุดไฟต่อมพลังหลับ ให้ตื่น พร้อมสร้างพลังใจไม่ท้อถอย
• กระตุกต่อมความคิด พิชิตทุกปัญหา ฝ่าทุกวิกฤต
• สร้างภาวะผู้นำ มุ่งมั่นทำงานเหนือความคาดหมาย
• ทำงานเป็นทีม
• จัดการกับความคิด ติดฉลากทางอารมณ์
• รู้ใจคน เข้าใจงาน สื่อสารเป็น
• เข้าใจตนเอง พร้อมปันกำลังใจให้คนอื่น

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

 

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]