(Onsite) ยกระดับผลงานของทีมด้วยทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management : Be A Better Leader)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงจากทุกฝ่ายงาน
• ผู้ประกอบการ

ความสำคัญ

ความสำคัญของการเป็น ‘ผู้นำทีม’ คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่า คุณมีความสามารถในการทำงานด้านนั้นๆ มากกว่าคนอื่นๆ หรือมีอายุการทำงานและมีประสบการณ์มากกว่า แต่ที่มากและนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือ คุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็น ‘ผู้จัดการและบริหารทีม’ ได้แล้วจริงๆ หรือไม่

หลายท่านอาจมีโอกาสจับพลัดจับผลูได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำทีมเพราะปัจจัยบางอย่างเอื้ออำนวย
หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะผลงานที่โดดเด่น แต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็มีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้โดดเด่นและเทียบเท่ากับความสามารถในการทำงานหรืออาจให้สูงกว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้รับแนวทางที่ดีในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของทีม ด้วยการบริการจัดการงานและจัดการคนในทุกมิติ ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวทางในการพัฒนา ‘ภาวะความเป็นผู้นำทีมชั้นยอด’ ตามที่องค์กรได้คาดหวังเอาไว้

วัตถุประสงค์

• รู้คุณลักษณะของผู้นำและความสามารถในด้านต่างๆ ที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จควรจะมี
• รู้กลวิธีในการจูงใจลูกน้องให้ทำงาน รวมถึงศิลปะการฝึกอบรมและพัฒนาลูกน้อง
• รู้การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลได้จริง

เนื้อหา

• คุณลักษณะของการเป็นผู้นำ
• คุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
   – ความสามารถด้านการบริหารงาน
   – ความสามารถด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
   – ความสามารถด้านการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
   – ความสามารถด้านการประสานงาน
   – การสร้างสัมพันธภาพและการสร้างทีมงาน
• การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ
   – การจัดการความคิดด้วย Powerful Thinking, Positive Thinking และ Effective Thinking
   – การจัดการอารมณ์ความรู้สึก Emotional Quotient : EQ
• กลวิธีในการจูงใจลูกน้องให้ทำงาน
• ศิลปะและเทคนิคการฝึกอบรมและการพัฒนาลูกน้องตามความสามารถ (Competency) ที่หัวหน้าพึงมี
   – การสอนงาน (Coaching)
   – การมอบหมายงาน (Delegation)
   – การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
   – การให้คำปรึกษา (Consulting)
   – การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation)

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]