(Onsite) การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (The Art of Problem Solving • Decision Making • Conflict Management • Getting It Right)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจากทุกฝ่ายงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน
• ผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ

ในชีวิตการทำงาน ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับย่อมจะต้องพบกับอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอ ยิ่งเมื่อเราไม่มีหรือไม่ทราบหลักจิตวิทยาในการบริหารตนเองและบริหารผู้อื่นด้วยแล้ว ปัญหาและอุปสรรคที่พบก็ยิ่งจะทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัว

ดังนั้น การใช้หลักจิตวิทยาร่วมกับเทคนิคในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่คนทำงานควรฝึกฝนและเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน บริหารตน และบริหารผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตามหลักทฤษฎีเชื่อว่า มนุษย์สามารถเพิ่มบุคลิกลักษณะพิเศษเฉพาะตนให้มีศักยภาพสูงสุด หากเรามีกระบวนการคิดแบบจิตวิเคราะห์ในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการสร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ น่าศรัทธา

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีคำตอบในการเติมเต็มและพัฒนาตนเอง ให้เปี่ยมด้วยศักยภาพในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ พร้อมทั้งมีความน่าเชื่อถือและเป็นบุคคลที่น่าเคารพศรัทธาแก่ผู้อื่นรอบข้างในทุกมิติของกาลเวลา ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญสู่การประสบความสำเร็จในการทำงานรวมถึงในชีวิตประจำวันนั่นเอง

วัตถุประสงค์

• รู้เทคนิคในการบริหารงานเพื่อจัดการตนเอง แก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมถึงแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• นำเทคนิคและแนวคิดมาประยุกต์เพื่อการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• นำเทคนิคและแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหา

• จิตวิทยาการบริหารจัดการตนเองอย่างมีคุณภาพ
• การพัฒนาการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
• การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
• การตัดสินใจอย่างมีระบบกับความฉลาดทางความคิด
• EQ กับการตัดสินใจที่มีคุณภาพ
• จิตวิทยาในการบริหารงานกับการแก้ไขความขัดแย้ง

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]