บุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ (Service Impact : A Great Personality and Communication for Excellence)
บุคลิก + การสื่อสาร = กุญแจสู่ความสำเร็จในงานบริการ
ยกระดับการบริการ ให้ลูกค้าประทับใจ
เพิ่มยอดขายให้กับองค์กรไปพร้อมๆ กับเพิ่มการเติบโตให้กับพนักงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ทีมงานและผู้บริหารฝ่ายขายและบริการ
• ทีมงานและผู้บริหารฝ่ายงานอื่นๆ ที่ต้องดูแล ประสานงาน และสื่อสารกับลูกค้าภายนอกองค์กร
• ทีมงานและผู้บริหารทุกฝ่ายงานที่ต้องสื่อสารกับลูกค้าภายในองค์กร
• ผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ

ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อองค์กรมักจะเกิดมาจากภาพลักษณ์ขององค์กร ที่ลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อรับรู้ต่อองค์กรนั้น ๆ ซึ่งมีผลมากในการตัดสินใจใช้สินค้าและบริการ หรือพิจารณาร่วมมือในการทำงาน ทีมงานที่ดูแลลูกค้าก็เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กรซึ่งทำหน้าที่สื่อสารและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างชัดเจน

หากทีมงานมีทัศนคติเชิงบวก มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีทักษะในการสื่อสาร และมารยาททางธุรกิจอย่างมืออาชีพ ก็จะมีส่วนช่วยให้การติดต่อสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน

แต่หากขาดทักษะเหล่านี้ จะส่งผลลบต่อความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์ ทั้งต่อตัวเองและองค์กร ตลอดจนนำมาสู่การร้องเรียน และไม่สามารถสร้างความพึงพอใจในการบริการได้

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับการบริการที่เป็นเลิศ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของทีมงานให้สามารถให้บริการและประสานงานได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยสร้างเชื่อมั่นให้ลูกค้า และยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร นำไปสู่การประสบความสำเร็จและสร้างความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ขององค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

• เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการบริการเหนือความคาดหวัง
• เข้าใจลูกค้าหลากหลายสไตล์ เพื่อบริการได้อย่างตรงใจ
• สามารถใช้คำพูด น้ำเสียง และภาษากายที่ทรงพลังในการสื่อสาร
• เรียนรู้ทักษะการแต่งกายให้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่น่าวางใจและน่าเชื่อถือ
• เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าด้วยมารยาททางธุรกิจ

เนื้อหา

 
HEAD : ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ

• ความคาดหวังของลูกค้า และการให้บริการเหนือความคาดหมาย
• พลังของการสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression)
• จิตวิทยาการบริการลูกค้า (Service Psychology)

HEART : เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า

• เข้าใจโหมดปกติ และโหมดปกป้อง เพื่อเลือกตอบสนองต่อเหตุการณ์ ได้ดีขึ้น
• เข้าใจบุคลิกตนเองและเข้าใจลูกค้าต่างสไตล์ เพื่อสื่อสารได้ตรงใจ
   – Workshop : แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับบุคลิกลูกค้า 4 แบบ
   – Workshop : สไตล์การบริการที่โดนใจลูกค้าทั้ง 4 แบบ
• กฎ Platinum ในการสร้างความประทับใจในการบริการ

HAND : วิธีการนำไปใช้เพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ

• การสื่อสารด้วยคำพูดเชิงบวกที่ทรงพลัง และคำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่อสาร
   – Workshop : เปลี่ยนการปฏิเสธ เป็นบอกสิ่งที่ทำได้
• อิทธิพลของน้ำเสียงและการเลือกใช้น้ำเสียงเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ
• ภาษากาย (Body Language) และท่าทาง (Posture) ที่แสดงความมั่นใจและน่าเชื่อถือ
• เทคนิคการแต่งกายที่สร้างความสำเร็จในการทำงาน (Dress for Success)
• Workshop มารยาททางธุรกิจในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับลูกค้า (Business Etiquette)
   – การต้อนรับลูกค้า และการไหว้
   – การพูดคุยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ (Small Talk)
   – การมอบนามบัตร (Business Card Etiquette) หรือยื่นสิ่งของ
   – การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์ โทรศัพท์
• การแสดงบทบาทสมมติ ประยุกต์ใช้บุคลิกและการบริการลูกค้าสู่หน้างานจริง (Roleplay)

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]