(Onsite) ก้าวสู่การเป็น ‘นักจัดซื้อมืออาชีพ’ (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 23

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชนที่เพิ่งเริ่มงานหรือต้องการอัปเดตความรู้พื้นฐานเพิ่มเติม

• ทีมงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

• ผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ

การทำงานจัดซื้อ มักถูกมองว่า เป็นการทำงานง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในการทำงานด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้จากทีมงานมากกว่าผู้ที่ทำงานในฝ่ายงานอื่นๆ

นั่นอาจเป็นเพราะ “วิชาจัดซื้อ” ไม่ได้เป็นวิชาที่สอนกันในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วๆ ไปเหมือนกับวิชาอื่นๆ นั่นเอง ผู้ที่ได้เรียนรู้วิชาการจัดซื้อมาอย่างถูกต้อง จะสามารถทำงานด้านการจัดซื้อที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรได้มากกว่าผู้ที่ทำงานโดยไม่มีความรู้ด้านจัดซื้ออย่างแท้จริง

การสัมมนาในหลักสูตรนี้ เป็นตัวช่วยในการปูพื้นฐานของการทำงานด้านจัดซื้อในเบื้องต้นที่เป็นแก่นแท้
และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงหลักการ ขบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมีระเบียบวินัยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อที่ทั่วโลกยึดถือและใช้ทำงานอยู่ รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของตนให้ดีขึ้น เพื่อยกระดับตำแหน่งหน้าที่การงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับผู้บริหารต่อไป

เนื้อหา

• เป้าหมายในการจัดซื้อเพื่อองค์กร
• บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของนักจัดซื้อที่ดีและเป็นมืออาชีพ
• วงจรการจัดซื้อและขั้นตอนการทำงานจัดซื้ออย่างเป็นระบบสากล
• การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขององค์กร เพื่อวางแผนการจัดซื้อและกำหนดกลยุทธ์
• วิธีกำหนดลักษณะสินค้า (Specifications) และขอบเขตของงาน (Scope of work) อย่างถูกหลักเกณฑ์
• การหาแหล่งซื้อขายสินค้าและงานบริการ
• การคัดเลือกผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ
• การสอบถามราคาจากผู้ขายและผู้ให้บริการ
• วิธีการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
• รูปแบบต่างๆของการสั่งซื้อ โดยใช้ใบสั่งซื้อ หรือใช้สัญญาจัดซื้อ
• การประเมินผลงานของผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ
• การประเมินผลงานนักจัดซื้อ และทำรายงานเสนอผู้บริหาร
• ถาม ตอบ (Q & A)
• บทสรุป

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

 

 

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]