(Onsite) ชุดทักษะการวิเคราะห์ที่จำเป็นในงานจัดซื้อ (Purchasing Analysis Skillset : The Essential Mastery for Purchasers)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชนทุกระดับ

• ทีมงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

• ผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ

การตัดสินใจขององค์กรทั้งหมดเพื่อจัดซื้อสินค้าหรือจัดจ้างผู้รับเหมาทำงานนั้นอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน

คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน คล้ายกันในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า

“การวิเคราะห์” จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเปรียบเทียบเพราะเจาะลึกในรายละเอียดค้นหาข้อมูลของ “หัวข้อ” ที่ถูกเปรียบเทียบ

เพื่อสามารถเข้าใจที่มาที่ไปของหัวข้อหรือ ”ประเด็น” ได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น ช่วยให้คิดต่อยอด หาวิธีและโอกาสเพิ่มผลประโยชน์ และป้องกันปัญหาหรือผลเสียแก่องค์กร

วัตถุประสงค์

เสริมสร้างเพิ่มเติมทักษะให้นักจัดซื้อองค์กรทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ บนพื้นฐานของการหา (Sourcing) ข้อมูลข่าวสารของงานที่กำลังทำ และที่ไม่ได้ทำแต่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ในหลายมิติช่วยทำให้การตัดสินใจวางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์งานจัดซื้อเป็นไปตามหลักการ “ความถูกต้องหกประการ” (6Rs)

เนื้อหา

• ทำไมและเมื่อไหร่จะเปรียบเทียบหรือจะวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจซื้อ
• ขบวนการ ขั้นตอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ในงานจัดซื้อ
• นักจัดซื้อจะต้องวิเคราะห์อะไร?บ้าง
• ชุดทักษะการวิเคราะห์ในงานจัดซื้อที่จำเป็น
– การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Product Analysis)
– การวิเคราะห์แหล่งที่มาของสินค้า (Market Analysis)
– การวิเคราะห์ผู้ขาย/ผู้รับเหมา (Supplier Analysis)
– การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
• ความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์สามเรื่อง
• การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในกำหนดแผนงานและกลยุทธ์จัดซื้ออย่างสมเหตุสมผล

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]