เสริมภาพลักษณ์ ปั้นบุคลิก สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ (Transform Your Image and Business Etiquette for Career Success)
หากตอนนี้คุณ
• ต้องการสร้างความประทับใจแรกพบให้กับลูกค้าผู้ร่วมงาน
• ต้องการสื่อสารกับลูกค้าด้วยความมั่นใจและน่าเชื่อถือ
• ต้องการพัฒนาทักษะด้านมารยาททางธุรกิจ
• ต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร
• ต้องการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในงาน
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคุณ!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
• ผู้ที่ต้องการสร้างความประทับใจ พัฒนาความสัมพันธ์ และประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ
• ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร
• บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• มีบุคลิกภาพที่มั่นใจ น่าเชื่อถือ และเป็นมืออาชีพ
• สื่อสารกับลูกค้าและผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้ร่วมงาน
• เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร
• เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• เรียนรู้เทคนิคสร้างความประทับใจแรกพบ สื่อสารโน้มน้าวใจ
• พัฒนาทักษะการแต่งกาย มารยาท และบุคลิกภาพให้โดดเด่น
• เทคนิคการเข้าสังคม สร้าง Networking และความสัมพันธ์ที่ดี
• เรียนรู้กลยุทธ์จัดการความเครียดและสร้างความมั่นใจ
• ออกแบบแผนพัฒนาบุคลิกภาพแบบฉบับของคุณ
• ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและมารยาททางธุรกิจผ่านสถานการณ์สมมติ
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าเข้าสัมมนาท่านอื่น ๆ
• รับคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เนื้อหา (Contents)

• ความสำคัญบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ (Business Etiquette)

• ภาพลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพ (Professional Image)
   – การสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression)
   – การสร้าง Personal Branding อย่างมืออาชีพ
   – การดูแลอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น และการบ่มเพาะอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion)

• มารยาทการติดต่อสื่อสาร (Communication Etiquette)
   – การเลือกใช้คำพูดเชิงบวกในการในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
   – ปัจจัยในการเลือกใช้น้ำเสียง และการปรับน้ำเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
   – การสร้างความมั่นใจผ่านภาษากาย (Body Languages) และท่าทาง (Posture)
   – มารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดี (Active Listening)

• พัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแต่งกาย
   – หลักการจิตวิทยาในการใช้สีสันในการแต่งกาย (Color Psychology)
   – เทคนิคการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพง่าย ๆ ที่ใช้ได้ทุกวัน

• มารยาททางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ
   – การทักทาย (Greeting)
   – การมอบนามบัตร (Business card Etiquette)
   – การพูดคุยสร้างสายสัมพันธ์ (Small Talk)
   – การเข้าประชุมออนไลน์ (Virtual Meeting Etiquette)
   – การสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ (เช่น โทรศัพท์, อีเมล, ไลน์)

• ออกแบบการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจในสไตล์ของตนเอง

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]