(Onsite) เรื่องเล่า สู่ยอดขาย สุดปัง (Storytelling in Sales)

อย่าลืมว่า

ในโลกแห่งการขาย
ไม่ได้มีแค่ข้อมูลและคุณสมบัติของสินค้าที่คุณมีอยู่ในมือเท่านั้น
แต่เกือบทั้งหมดของการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในทุกวันนี้

อยู่ที่ ‘เรื่องเล่า’ ของคุณ

เรื่องเล่าที่ทำให้ลูกค้าเห็นว่า
สินค้าของคุณคู่ควรและเหมาะสมกับปัญหา
ที่เขาเจออยู่และต้องการแก้ไขนั่นเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ทีมงานขายและการตลาด
• ผู้บริหารงานขายและการตลาด
• ผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ

ปัญหาใหญ่ที่สำคัญประเด็นหนึ่งซึ่งทำให้นักขายและผู้ให้การสนับสนุนงานขาย
ไม่ประสบความสำเร็จในการขายก็คือ “พูดไม่รู้เรื่อง”

คือ ลูกค้าไม่เข้าใจสิ่งที่พนักงานขายพูด ลูกค้าไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่นำเสนอ
และที่สำคัญคือลูกค้าฟังแล้วหาประเด็นหรือจับต้นชนปลายไม่ได้

นอกจากนั้นการเลือกใช้คำพูดยังไม่สะกิดใจให้ลูกค้าได้แง่คิดเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าทันที
จึงทำให้ลูกค้าปฏิเสธการซื้อทั้งๆ ที่สินค้าที่นำเสนอนั้นดีและมีจุดขายมากมาย

หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของนักขายให้ทราบถึง
เทคนิควิธีการพูดและการนำเสนอ เพื่อกระตุ้นความต้องการลูกค้า
ให้ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น

นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้การใช้เทคนิคของการเล่าเรื่อง (Storytelling)
เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและความสำคัญของการใช้สินค้าและบริการมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

• เลือกใช้คำพูดที่สะกิดใจและโดนใจลูกค้าได้
• กำหนดและเลือกประเด็นในการพูดได้อย่างเห็นผล
• นำจุดขายต่างๆ มาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวเพื่อนำเสนอ
• พูดเพื่อสร้างยอดขายและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
• เข้าใจประเด็นต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• นำเทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าและพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้าไปปรับใช้ในการขายได้

เนื้อหา

• Workshop “การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในการขาย”
• การเลือกและระบุกลุ่มเป้าหมาย
• การวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการนำเสนอขาย
• เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
• เทคนิคการเลือกใช้ “คำพูดที่สะกิดใจ” ให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ
• เทคนิคการตอบคำถาม
• องค์ประกอบและเครื่องมือใน “การพูดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ”
ในการนำเสนอขาย
• กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องเข้าพบเพื่อสร้างยอดขาย
• “การเลือกและกำหนดประเด็น” ในการพูดเพื่อสร้างยอดขาย
• Workshop “เทคนิคการนำเสนอจุดขายให้เป็นเรื่องราว (Storytelling)
เพื่อสร้างยอดขาย”
• Workshop “การเลือกประเด็นในการพูดนำเสนอที่โดนใจลูกค้า”
• กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]