สัญญาจัดซื้อฉบับมือโปร : ปิดดีลเป๊ะ ป้องกันปัญหา เพิ่มกำไร (Goal-Oriented Contract Management)
หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้

 

• สัญญาจัดซื้อไม่รัดกุม : ขาดความชัดเจน ก่อให้เกิดข้อพิพาทและความเสียหาย
• ไม่เข้าใจกฎหมาย : ทำสัญญาผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง
• ขาดทักษะการเจรจาต่อรอง : ไม่สามารถต่อรองเงื่อนไขที่ดีที่สุดได้
• บริหารสัญญาไม่มีประสิทธิภาพ : ไม่สามารถติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา
• ความเสี่ยงสูง : การจัดซื้อมูลค่าสูงมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสีย

 

หลักสูตรนี้ ช่วยคุณได้!
สัญญาจัดซื้อที่แข็งแกร่ง คือ เกราะป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

นักจัดซื้อทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการสัญญาจัดซื้อ
ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสัญญาและลดความเสี่ยง
ฝ่ายกฎหมาย ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อเพื่อให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• ลดความเสี่ยงทางกฎหมายและข้อพิพาท
• เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดซื้อ
• ลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
• เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของการทำสัญญาจัดซื้อ : เพราะสัญญาที่ดีไม่ใช่แค่เอกสาร แต่คือเครื่องมือสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร
• เรียนรู้วงจรชีวิตของสัญญาจัดซื้อ (Purchasing Contract Cycle) : ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการสิ้นสุด บริหารจัดการสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน
• รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง : ทำงานเป็นทีมราบรื่น สัญญาบรรลุผลตามที่ต้องการ
• เข้าใจลักษณะของสัญญาจัดซื้อที่หลากหลาย : เลือกใช้สัญญาที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
• เชี่ยวชาญขั้นตอนการทำสัญญาจัดซื้อ : ตั้งแต่การร่างสัญญา การเจรจาต่อรอง จนถึงการลงนาม
• รู้จักโครงสร้างของสัญญาจัดซื้อ : อ่านและตีความสัญญาได้อย่างถูกต้อง
• ใช้สัญญาจัดซื้ออย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย : หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
• บริหารสัญญา (Contract Management) อย่างมืออาชีพ : ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
• เข้าใจกระบวนการเลิกสัญญา ต่อสัญญา และทำสัญญาใหม่ : ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

เนื้อหา (Learning Contents)

🟢 Module 1 : บทนำสัญญาจัดซื้อและความสำคัญ

• จุดประสงค์และเป้าหมายของการทำสัญญาจัดซื้อ
• วงจรสัญญาจัดซื้อ (Purchasing Contract Cycle)
• หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำและใช้สัญญาจัดซื้อ

🟢 Module 2 : ลักษณะและกระบวนการจัดทำสัญญาจัดซื้อ

• ลักษณะของสัญญาจัดซื้อ
• ขั้นตอนการทำสัญญาจัดซื้อ
• โครงสร้างของสัญญาจัดซื้อ

🟢 Module 3 : การใช้สัญญาจัดซื้ออย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย

• อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ
• ความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ซื้อและผู้ขาย
• ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา
• การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า
• การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า
• การกำหนดค่าปรับที่ถูกต้องรัดกุมและสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
• การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีผู้ขายผิดสัญญา

🟢 Module 4 : การบริหารและการสิ้นสุดสัญญาจัดซื้อ

• การบริหารสัญญา (Contract Management)
• การเลิกสัญญา การต่อสัญญา และการทำสัญญาใหม่
• บรรยายสรุป และถาม – ตอบ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]