(Onsite) ติดปีกวิถีคิดแบบพุ่งทะยานสำหรับผู้นำทีม (High-Performance Thinking and Mindset for Team Leader)

เราเข้าใจดีว่า ความเป็นผู้นำเริ่มต้นที่การพัฒนาตนเอง
นั่นเป็นเหตุผลที่หลักสูตรนี้เน้นที่การพัฒนากรอบความคิดของผู้นำ
ซึ่งจะบ่มเพาะการเติบโต เสริมสร้างความสามารถของการเป็นผู้นำ
รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมได้บรรลุศักยภาพสูงสุดไปพร้อมกัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้จัดการจากทุกฝ่ายงาน
• หัวหน้างานจากทุกฝ่ายงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างานจากทุกฝ่ายงาน
• เจ้าหน้าที่อาวุโสจากทุกฝ่ายงาน
• ผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ

หนึ่งใน Skill Sets ที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับ Team Leader ในการทำงานยุคนี้ ต้องยกให้เรื่องของระบบความคิดและกรอบความคิด เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทักษะทุกอย่างที่จะตามมาหลังจากนั้น

หากมี Thinking & Mindset Skills ที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลาแล้วนั้น การทำงาน การจัดการงานของตัวเอง การดูแลงานของทีมงาน รวมถึงการบริหารจัดการงานของหน่วยงาน ก็จะมีแนวทางที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ไม่หลงและไม่ออกนอกเส้นทางโดยไม่จำเป็น

หาก Team Leader ทุกหน่วยงานพัฒนาตัวเองและเดินไปในทิศทางเดียวกัน ก็สามารถช่วยกันผลักดันและพัฒนาองค์กรในภาพรวมให้ดีขึ้นได้นั่นเอง

วัตถุประสงค์

• เข้าใจโลกของ BANI World กับความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลทั้งต่อตัวเองและองค์กร
• รู้จัก Mindset (กรอบความคิดสำคัญ) ที่หัวหน้างานและผู้นำที่ดีพึงมี
• นำหลัก Systematic Thinking และ Logical Thinking ไปปรับใช้ทั้งกับตัวเอง ทีมงาน และการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ อย่างมีตรรกะ รวบรวม และประกอบความคิดของตนเองได้เป็นอย่างดี
• นำหลักคิดของทฤษฎีสภาวะเชิงการสื่อสาร 5 ด้านของผู้นำ ไปปรับใช้ในการสื่อสารและถ่ายทอดออกไปให้คู่สนทนาเข้าใจง่าย โดยเฉพาะการสื่อสารต่อหัวหน้าและลูกน้อง
• มีความความมั่นใจในการคิดพัฒนางานมากขึ้น

เนื้อหา

• โลกของ BANI World กับความเปลี่ยนแปลง กับความอยู่รอดของเราและองค์กร
• Mindset หรือกรอบความคิดสำคัญของหัวหน้างานและผู้นำที่ดี
• คุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการของผู้นำในองค์กรตามแนวคิดของ Rebert Katz
• การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) กับการบริหารงาน
   – ระบบคืออะไร ระบบที่ดี/ไม่ดี เป็นอย่างไร
   – การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
   – การพัฒนาระบบ (System Development)
• การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) กับการบริหารงาน
   – ลักษณะพื้นฐานของการคิดเชิงตรรกะ
   – การคิดที่ขาดตรรกะ เป็นอย่างไร
   – สาเหตุหลัก 5 ประการที่ขัดขวางการคิดเชิงตรรกะ
• ประเมินสภาวะเชิงการสื่อสาร 5 ด้านของผู้นำ ด้วย TA (Transactional Analysis)
   – Controlling Parent (สภาวะการสื่อสารแบบใช้อำนาจ บังคับบัญชา)
   – Nurturing Parent (สภาวะการการสื่อสารแบบช่วยเหลือเกื้อกูล)
   – Adult Ego State (สภาวะการสื่อสารแบบใช้เหตุผลในการคิดและตรรกะ)
   – Free Child (สภาวะการสื่อสารและแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง)
   – Adapted Child (สภาวะการสื่อสารแบบโอนอ่อน ประนีประนอม)
• Workshop แนวทางสร้าง Action Plan การปรับสภาวะการบริหารจัดการทีมของตนเอง
• สรุปจบ ถาม-ตอบ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]