การบริหารและจัดการโครงการให้สำเร็จและเห็นผล (Crafting Success in Project Management)

เคยไหม?

• โครงการล่าช้า งบบานปลาย เกิดปัญหาจุกจิก
• รู้สึกเครียด กดดัน กลัวความผิดพลาด
• ทีมงานไม่สื่อสาร ไม่ประสานงาน ขาดความร่วมมือ
• สุดท้าย ผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ ไม่บรรลุเป้าหมาย

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป! เมื่อคุณเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนา “Crafting Success in Project Management”

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณ

• ปลดล็อก – ศักยภาพของคุณ สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ
• เสริมสร้าง – ทักษะการวางแผน ควบคุม และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้ – เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารโครงการ
• พัฒนา – กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง สื่อสาร และแก้ปัญหา
• สร้าง – ทีมที่มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
• นำ – โครงการไปสู่ความสำเร็จ ตรงเวลา ตรงงบ ตรงเป้าหมาย

เนื้อหาเข้มข้น เน้นการฝึกปฏิบัติจริง

• “กระบวนการบริหารโครงการ” ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเป็นระบบ
• “การวางแผนอย่างรอบคอบ” กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
• “การจัดการทรัพยากร” บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ
• “การควบคุมและติดตามผล” ความคืบหน้า แก้ไขปัญหา อุปสรรค
• “จัดการทีม” สื่อสาร สร้างแรงจูงใจ แก้ไขความขัดแย้ง
• “การจัดการความเสี่ยง” วางแผนเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
• “ปิดโครงการ” สรุปผล บทเรียน ประเมินผล
• “กรณีศึกษา” ตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จ

===================================================

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• Project Manager ที่ต้องการพัฒนาทักษะและเทคนิคใหม่ๆ
• หัวหน้างานและผู้จัดการ ที่ต้องการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ
• พนักงาน ที่ต้องการเรียนรู้การทำงานในโครงการ
• เจ้าของธุรกิจที่สนใจเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ

ความสำคัญ

การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นทักษะที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากในสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้

การบริหารโครงการที่ดี สามารถช่วยให้ทีมงานปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบกับองค์กร หรือโครงการขนาดเล็กที่ช่วยส่งเสริมงานที่ทำอยู่ในประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทำโครงการปรับปรุงการทำงานภายในองค์กร หรือโครงการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือระบบใหม่ๆ เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

การบริหารโครงการด้วยหลักการอย่างมืออาชีพ มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่า และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน ไม่เพียงแต่ช่วยให้โครงการต่างๆ ในองค์กรประสบความสำเร็จ แต่ยังช่วยให้ความสำเร็จนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ ระยะเวลา หรือทรัพยากร ทั้งนี้เพื่อตอบสนองเป้าหมายของโครงการนั่นเอง

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบตามแนวทางการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อให้ง่ายในการประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารโครงการ แต่คงไว้ซึ่งความมีประสิทธิผลด้วยแบบฟอร์มและเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็น ในการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ วางแผน ดำเนินงานการควบคุม ติดตาม ไปจนถึงการประเมินผลและการเรียนรู้จากผลของโครงการ

วัตถุประสงค์

• เข้าใจหลักการพื้นฐานที่จำเป็นของการบริหารโครงการ (Project Management) ตามแนวทางของมืออาชีพ
• รู้ขั้นตอนและกระบวนการที่สำคัญสำหรับการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
• สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนของการบริหารโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของตัวเองได้

เนื้อหา

Part 1

• ความจำเป็นของ Project Management กับการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
• หลักสำคัญ 12 ประการ (Project Management Principles)
• ปัญหาและความท้าทายของการบริหารโครงการ
• อะไรคือทักษะและพฤติกรรมสำคัญของผู้นำในการบริหารโครงการ
• โครงการต่างอย่างไรกับการปฏิบัติงาน (Project & Operation)
• Workshop 1 : ค้นหาโครงการที่เป็นไปได้ในการงาน

Part 2

• การคัดเลือก Project และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
• วงจรชีวิตของโครงการในแต่ละช่วงเวลา (Project Life Time)
• การวิเคราะห์และประเมินผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ
• การบริหารโครงการแต่ละประเภท
• หลักการสื่อสารเพื่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
• Workshop 2 : พิจารณาผู้มีส่วนได้เสียของโครงการที่สนใจ

Part 3

• หลัก 5 ขั้นการบริหารโครงการให้สำเร็จ
• การกำหนดและตั้งเป้าหมายแบบ SMART
• ข้อมูลจำเป็นในการวางแผนโครงการ (Input Process Output)
• การจัดการความเสี่ยงในการบริหารโครงการ (Project Risk Management)
• การกำหนดแนวทางการประเมินผลสำเร็จของโครงการและการควบคุม
• Workshop 3 : กำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำโครงการ

Part 4

• Workshop 4 : การประยุกต์ใช้หลักการบริหารโครงการให้เหมาะกับตัวเอง
• Workshop 5 : นำเสนอหลักการบริหารโครงการ
• บรรยายสรุป และถาม – ตอบ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]