(Onsite) เปลี่ยนนักขายเป็นผู้ให้คำปรึกษา (High Impact Consultative Selling Skills)

เปลี่ยน ‘Pain Points ของลูกค้า’ ให้กลายเป็น ‘ยอดขาย’
เปลี่ยน ‘ยอดขายแรก’ ให้กลายเป็น ‘ลูกค้าประจำ’
ทำอย่างไร?

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารงานขายและการตลาด
• ทีมงานขายและการตลาด
• ผู้ประกอบการ
• บุคคลทั่วไป

ความสำคัญ

การขายสินค้าในปัจจุบันนี้มีความยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากปัจจัยหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้บริโภคมีการศึกษาสูง ผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น

และที่สำคัญคือผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบมากขึ้น
ดังนั้นนักขายหรือที่ปรึกษาการขายจึงไม่สามารถที่ใช้เทคนิคในการเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาได้อีก โดยจะต้องเป็นมากกว่า “ผู้ที่เพียงเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า” ด้วยการเป็น “นักขายเชิงที่ปรึกษา”

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการให้นักขายมีเทคนิคในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
และสามารถที่จะให้คำแนะนำ รวมถึงการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ลูกค้า อีกทั้งยังต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียของแต่ละทางเลือกให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองให้มากที่สุดนั่นเอง

วัตถุประสงค์

• ทราบถึงหลักการที่สร้างความสำเร็จในการขายเชิงที่ปรึกษา
• รู้เทคนิคต่างๆในการขายเชิงที่ปรึกษา
• สร้างความสำเร็จในการเสนอขายให้สอดคล้องกับลูกค้าซึ่งมีความแตกต่างกัน
• นำเสนอขายอย่างนักขายมืออาชีพ
• ลดโอกาสของการนำเสนอขายที่ผิดพลาด

เนื้อหา

• นักขายยุคเก่า VS นักขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Salesperson)
• สิ่งที่ทำให้นักขายในยุคเก่าไม่ประสบความสำเร็จในการขายยุคปัจจุบัน
• เรียนรู้เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
• เทคนิคการนำเสนอขายเชิงที่ปรึกษาให้ลูกค้าประทับใจและประสบความสำเร็จ
• ข้อมูลสำคัญของ “ลูกค้า” และ “คู่แข่งขัน” ที่นักขายต้องรู้ที่สร้างความสำเร็จในงานขาย
• Workshop “การนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ”
• ศิลปะการขายของนักขายเชิงที่ปรึกษาเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน”
• การสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอสินค้าและบริการ
• เทคนิคการปิดการขายของนักขายเชิงที่ปรึกษา

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]