การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อผลสำเร็จของงานโดยอัตโนมัติ (Achieve on Autopilot : Systematic Thinking Mastery)
หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่

• คิดไม่แตก ตัดสินใจผิดพลาด ทำงานไม่ตรงตามเป้าหมาย
• แก้ปัญหาไม่ตรงจุด หาทางออกไม่ได้ เสียเวลา เสียโอกาส
• ทำงานแบบเดิมๆ ไม่มีพัฒนาการ ตันในสายงาน
• ขาดทักษะการคิดเชิงระบบ ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณได้แน่นอน!
จากปัญหาสู่ผลลัพธ์
เลิกเดาสุ่ม! คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อพลิกโฉมการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

หัวหน้างานและผู้นำทีม : พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ นำทีมสู่ความสำเร็จ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา : วิเคราะห์ ค้นหาแนวทาง ปรับปรุงกระบวนการ
พนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม : หาแนวทางใหม่ๆ พัฒนาองค์กร
พนักงานทุกระดับ : พัฒนาทักษะการคิด แก้ปัญหา ตัดสินใจ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ (Learning Gains)

• เรียนรู้เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบที่นำไปใช้ได้จริง พัฒนาทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• เข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ เปลี่ยนความคิดแบบเดิมๆ คิดแบบมีระบบ พุ่งสู่เป้าหมายอย่างมั่นใจ
• พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำ คิดเป็น ทำเป็น นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
• สร้างนิสัยการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ
• แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ตัดสินใจอย่างมั่นใจ
• ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
• พัฒนางานและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

เนื้อหา (Learning Contents)

Module 1 : พลังแห่งความคิด

• ความสำคัญของความคิดที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน
• ความสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking)
• การคิดแบบช้า (Thinking Slow) และการคิดเร็ว (Thinking Fast)แบบอัตโนมัติ
• อคติทางปัญญา (Cognitive Bias) กับดักของความคิด
• เป้าหมายของการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking) และการคิดเชิงระบบ (System thinking)
• Workshop 1 : แนวทางการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย (แบบฝึกหัด)

Module 2 : หลักการคิด

• หลักการคิดที่สำคัญของหัวหน้างานและผู้นำทีม (Leadership)
• ขั้นตอนสำคัญของการแก้ปัญหากับการคิดอย่างเป็นระบบ
• การค้นหาปัญหาและโอกาสในการปรับปรุงการทำงาน
• Workshop 2 : การค้นหาปัญหาและโอกาสในการปรับปรุง (Gap analysis)

Module 3 : แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

• การแก้ไขปัญหาเริ่มต้นจากความตระหนักในปัญหาและความเร่งด่วน (Sense of Urgency)
• การคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
• การคิดอย่างเป็นระบบด้วยแนวคิดลีน (Lean Thinking)
• Workshop 3 : การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Module 4 : สร้างนิสัยการคิด

• การเชื่อมโยงผลลัพธ์และการกระทำที่เกิดจากการคิดอย่างเป็นระบบ
• การสร้างนิสัยการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
• Workshop 4 : ประยุกต์ใช้การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจในงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำได้ทันที
• บรรยายสรุป และถาม – ตอบ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]