การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จของงานโดยอัตโนมัติ (Achieve on Autopilot : Systematic Thinking Mastery)

เคยไหม?

• ทำงานหนักแต่ผลลัพธ์ไม่ดี เสียเวลา เสียโอกาส
• เจอปัญหาซ้ำๆ แก้ไม่ตก วนไปวนมา
• ตัดสินใจผิดพลาด ส่งผลเสียต่องาน
• รู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจ หาทางออกไม่ได้

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป! เมื่อคุณเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนา “Achieve on Autopilot : Systematic Thinking Mastery”

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณ

• ปลดล็อก – ศักยภาพ “นักคิด” ในตัวคุณ
• พัฒนา – ทักษะ “คิดวิเคราะห์” แก้ปัญหา
• เพิ่ม – ประสิทธิภาพ “ตัดสินใจ” อย่างมั่นใจ
• สร้าง – ผลงาน “สำเร็จ” เหนือกว่า
• พัฒนา – นิสัย “คิดอย่างเป็นระบบ” ยั่งยืน

เนื้อหาเข้มข้น เน้นการฝึกปฏิบัติจริง

• “หลักการคิดอย่างเป็นระบบ”
• “เครื่องมือและเทคนิค” หลากหลาย
• “อคติทางปัญญา” กับดักของความคิด
• “กระบวนการแก้ปัญหา” อย่างเป็นระบบ
• “การคิดเชิงออกแบบ” และ “การคิดแบบลีน”
• “นิสัยการคิดอย่างเป็นระบบ”
• “การเชื่อมโยงผลลัพธ์และการกระทำ”
• “การประยุกต์ใช้การคิดอย่างเป็นระบบ” ในสถานการณ์จริง

===================================================

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิด
• ผู้จัดการและหัวหน้างาน ที่ต้องการวางแผนและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
• ผู้ประกอบการ ที่ต้องการบริหารธุรกิจอย่างมีระบบ

ความสำคัญ

การคิดเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของมนุษย์ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต การคิดนำไปสู่การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำ ซึ่งล้วนแต่มีผลลัพธ์ที่ตามมา

ปลายทางของการคิด คือ การนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ของแต่คน แตกต่างกันออกไป เนื่องมาจากกระบวนการของการคิดที่นำไปสู่การกระทำนั้น ‘แตกต่างกัน’

เมื่อเป้าหมายจะสำเร็จหรือไม่ เริ่มต้นมาจากการคิดและการกระทำอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นทักษะที่สำคัญ นอกจากจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพและคุณภาพแล้ว กระบวนการคิดที่เหมาะสมยังเป็นหัวใจสำคัญ ของการเริ่มต้นความสำเร็จให้กับองค์กร

การที่พนักงานทุกคนในองค์กรถูกพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบจนเป็นอัตโนมัติ มีขั้นตอนและเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน จะทำให้องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมกันทางความคิด และย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

• เข้าใจหัวใจสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้เทคนิคของการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาทักษะนั้นจนสามารถสร้างผลสำเร็จในการทำงานได้
• สามารถนำเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและสร้างผลสำเร็จร่วมกันจนเป็นอัตโนมัติได้

เนื้อหา

Part 1

• ความสำคัญของความคิดที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน
• ความสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking)
• การคิดแบบช้า (Thinking Slow) และการคิดเร็ว (Thinking Fast)แบบอัตโนมัติ
• อคติทางปัญญา (Cognitive Bias) กับดักของความคิด
• เป้าหมายของการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking) และการคิดเชิงระบบ (System thinking)
• Workshop 1 : แนวทางการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย (แบบฝึกหัด)

Part 2

• หลักการคิดที่สำคัญของหัวหน้างานและผู้นำทีม (Leadership)
• ขั้นตอนสำคัญของการแก้ปัญหากับการคิดอย่างเป็นระบบ
• การค้นหาปัญหาและโอกาสในการปรับปรุงการทำงาน
• Workshop 2 : การค้นหาปัญหาและโอกาสในการปรับปรุง (Gap analysis)

Part 3

• การแก้ไขปัญหาเริ่มต้นจากความตระหนักในปัญหาและความเร่งด่วน (Sense of Urgency)
• การคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
• การคิดอย่างเป็นระบบด้วยแนวคิดลีน (Lean Thinking)
• Workshop 3 : การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Part 4

• การเชื่อมโยงผลลัพธ์และการกระทำที่เกิดจากการคิดอย่างเป็นระบบ
• การสร้างนิสัยการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
• Workshop 4 : ประยุกต์ใช้การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจในงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำได้ทันที
• บรรยายสรุป และถาม – ตอบ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]