คิดอย่างมีกลยุทธ์ คิดเป็น เห็นเป้าหมาย (Strategic Thinking : Think Strategically, Measure Effectively)
หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่

• กลยุทธ์องค์กรไม่ชัดเจน ทำให้แต่ละฝ่ายทำงานไม่สอดคล้องกัน
• ตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) ไม่ตอบโจทย์ ไม่สามารถวัดผลความสำเร็จได้จริง
• ขาดเครื่องมือและเทคนิค ในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์
• ไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
• องค์กรเติบโตช้า หรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณได้แน่นอน!
ผู้นำยุคใหม่ ต้องคิดเชิงกลยุทธ์! สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้องค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

ผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องการกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ชัดเจน
ผู้จัดการ ที่ต้องการนำทีมและองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
หัวหน้างาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
บุคลากรในสายงานวางแผน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ (Learning Gains)

• เข้าใจหลักการคิดเชิงกลยุทธ์ และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
• กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
• วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และความได้เปรียบในการแข่งขัน
• กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPIs) ที่วัดผลได้จริงและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
• ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ
• รับมือกับความเปลี่ยนแปลง และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• สามารถกำหนดกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ทีมงานมีความเข้าใจตรงกัน ในเป้าหมายและแนวทางการทำงาน
• ตัวชี้วัดที่กำหนด จะสามารถวัดผลได้จริง และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
• แผนงานกลยุทธ์มีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง
• สามารถติดตามและประเมินผล ได้อย่างสม่ำเสมอ
• องค์กรจะบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เนื้อหา (Learning Contents)

🟢 Module 1 : ความท้าทายและการคิดเชิงกลยุทธ์ในโลกธุรกิจปัจจุบัน

• ปัญหาและความท้าทายของการปรับเปลี่ยนของธุรกิจในปัจจุบัน
• การเชื่อมโยงคุณค่าของกิจการ และลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
• การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ (System Engineering)
• การคิดและออกแบบเชิงกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
• เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และความได้เปรียบในการแข่งขัน
• กิจกรรม : วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์กับวิสัยทัศน์องค์กรและตัวชี้วัดที่สำคัญ

🟢 Module 2 : การตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)

• เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ KPI (Key Performance Indicator)
• การสร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นด้วยตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผล
• การมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในองค์กร
• กิจกรรม : การวิเคราะห์ตัวชี้วัดขององค์กรและปัญหาในปัจจุบัน

🟢 Module 3 : การบริหารเชิงกลยุทธ์และการประเมินผล

• หลักการ 3 ประโยชน์ (Win-Win-Win) กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในอนาคต
• การบริหารเชิงกลยุทธ์และความสอดคล้องของตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ
• การประเมินผลตัวชี้วัดและผลงาน
• ความล้มเหลวและความสำเร็จในการจัดการกลยุทธ์
• แนวทางการสร้างความสำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
• กิจกรรม : เชื่อมโยงและการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละกระบวนการกับกลยุทธ์องค์กร

🟢 Module 4 : การสร้างการเปลี่ยนแปลงและนำไปปฏิบัติ

• การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในองค์กร
• กิจกรรม : นำเสนอแผนงานเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สำคัญ
• บทสรุปการนำหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลสำเร็จไปประยุกต์ใช้
• บรรยายสรุป และถาม – ตอบ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)


สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]