วิทยากร

ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

การศึกษา

• Ph.D Sociology (ICCR Scholarship ทุน กพ. ICCR จิตวิทยาสังคม 1998)
• M.A. Sociology (Honour) เกียรตินิยม (ทุนรัฐบาล) 1996
• พธ.บ. มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาสังคม (English Major) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ที่ปรึกษาโครงการ ESSO Challenge บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย
• ประธานผู้สอนหลักสูตร E-Learning ของ สำนักงาน กพร. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
• กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
http://buyambienonlineeasy.com/

ประสบการณ์ทำงาน

งานสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

ปริญญาตรี
• สังคมและวัฒนธรรม, สังคมการเมืองเศรษฐกิจ, สังคมวิทยาอุตสาหกรรม, สังคมวิทยาเมือง, สังคมวิทยาเบื้องต้น, สวัสดิการทางสังคม, จิตวิทยาสังคม

ปริญญาโท
• กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย, พื้นฐานการศึกษาทางสังคมศาสตร์, การสื่อสารทางธุรกิจ, จริยธรรมทางธุรกิจ, การบริหารจัดการองค์กร, จิตวิทยาสังคม, CSR (Corporate Social Responsibity)

ปริญญาเอก
• สัมมนาทางสังคมศาสตร์, ทฤษฎีสังคมศาสตร์

ประสบการณ์การบรรยาย

Management Skills
• Leadership and Teamwark
• Effective Team Building
• Change Management
• Time Management

Soft Skills
• Effective EQ Management
• Positive Thinking
• Self Management
• Self esteem

Boots up Your Inspiration Skill
• Unity Concept
• Effective 9 habits
• ปลุกพลังสร้างมิตรภาพในการทำงาน

ผลงาน

ประสบการณ์การบรรยายและที่ปรึกษา...

ภาครัฐ (บางส่วน)

• สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
• สถาบันพระปกเกล้า (หลักสูตรต่าง ๆ)
• รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
• กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิ
• กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
• กระทรวงพลังงาน ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
• กระทรวงกลาโหม ข้าราชการทหารกรมการพลังงานทหาร
• สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• การไฟฟ้านครหลวง
• สำนักงานสลากกินแบ่ง
• สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคเอกชน (บางส่วน)

• EXXON MOBIL
• ปตท.
• บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
• TPI Polene
• BPL (ปตท.)
• การบินไทย
• CP
• 7-11
• บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
• Biopharm
• บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
• Minebea
• Sun Valley (Cargill)
• TOYOTA
• HONDA
• ISUZU
• VOLVO
• ธนาคารกสิกรไทย
• ธนาคารทหารไทย
• ธนาคารนครหลวงไทย
• DTAC 36. Coca – Cola
• สำนักพิมพ์มติชน
• Nation
• บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
• เมืองไทย ลิสซิ่ง
• AIA (บริษัทประกันชีวิต)
• โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
• บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
• เคาร์เตอร์เซอร์วิท Counter Service
• Happyland Group
• SB-Furniture
• Global Wireless

ผลงานวิจัยและงานเขียน (บางส่วน)...

• เขียนบทความทางวิชาการลงหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์ “กระแสทรรศน์” พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
• การยกระดับคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย พ.ศ. 2550
• งานวิจัยเรื่องความยากจนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (มูลนิธิศุภนิมิต) พ.ศ. 2547
• การจัดการด้านจริยธรรมในสังคมไทย พ.ศ. 2545
• เศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2544
• ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543
• เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2542
• ความพึงพอใจของประชาชนลุ่มแม่น้ำโขงฝั่งไทย-ลาว (บรรณาธิการไทย) พ.ศ. 2541

กิจกรรมทางสังคม...

• นักจัดรายการวิทยุ คลื่น FM.90.5 รายการมุมสะท้อน พ.ศ. 2547
• วิทยากรรับเชิญประจำรายการคนในข่าว
• วิทยากรประจำรายการคมชัดลึก, วิทยุ BBC, วิทยุจุฬา ของ Nation Channel

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

สำหรับการเพิ่มและการพัฒนาทักษะของผู้นำ ผู้บริหาร และหัวหน้างานนั้น โดยทั่วไปก็จะเน้นกันใน 2 ส่วนใหญ่ๆ ก็คือ ส่วนของการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคหรือวิธีการในการดูแลทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน หรือแม้แต่การให้ Feedback ในการประเมินผลการทำงาน

และส่วนที่สองก็คือ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในเชิงจิตวิทยา เช่น การสร้างแรงบันดาลใจ การจูงใจ โน้มน้าวใจ หรือแม้แต่การสร้างพลังเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทีมงาน และส่วนที่สองนี่เองที่ผู้นำหลายๆ คนมักจะพากันตกม้าตายเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความสลับซับซ้อนของความคิด และวิธีการนำไปปรับใช้กับทีมงานแต่ละคนก็แตกต่างต่างกัน ทักษะในส่วนนี้ย่อมต้องอาศัยความชำนาญและเชี่ยวชาญ บวกกับประสบการณ์ในระดับหนึ่ง จึงจะทำให้ผู้บริหารสามารถจัดการกับทักษะส่วนนี้ได้อย่างดี

แต่หากคุณต้องการผู้ช่วยที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้น ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ก็จะสามารถชี้แนะแนวทางที่สำคัญและจำเป็นให้กับคุณได้ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสังคม ซึ่งนำมาปรับใช้กับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีดร.ชลวิทย์จึงเป็นหนึ่งในวิทยากรเพียงไม่กี่ท่านที่สามารถช่วยให้เหล่าผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้นำในองค์กรมากมายได้พัฒนาฝีมือในการบริหารลูกน้องและทีมงานได้อย่างมประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน

<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" size="2" face="Tahoma"><a href="http://www.beupload.com/download/?525015&amp;A=707275"><strong></strong></a></font></p><font size="2"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0901410.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0901410.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div> </font><div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><font size="2"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0902064.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0902064.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div> </font><div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><font size="2"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0902248.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0902248.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0902383.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0902383.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0902522.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0902522.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0903051.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0903051.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center">&nbsp;</div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0903534.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0903534.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0904112.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0904112.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div><br> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0904365.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0904365.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0904524.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0904524.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0905069.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0905069.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0905201.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0905201.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div></div></div></div></div></div></div></font></div></div> <p><font size="2">**************************************************************</font></p> <p><font size="2">ตัวอย่างบทวิเคราะห์ของดร.ชลวิทย์ จากหนังสือพิมพ์มติชน...</font></p> <div><font size="2" color="#000099"><strong>"การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่นักการเมืองไทยควรจดจำ"</strong></font></div> <div><font size="2"><strong>&nbsp;โดย ชลวิทย์ เจียรจิตต์</strong> <br></font></div> <div> <table class="blog_center_data"> <tbody> <tr> <td> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" align="left"><font face="Tahoma,"><font size="2"><font class="size2">วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11211&nbsp;มติชนรายวัน</font><br></font><font class="size3" color="#000000"><br></font><br><font size="2">ผู้เขียนได้รับเชิญจากสวนดุสิตโพลให้ไปร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 44 ผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างที่ทุกๆ ท่านทราบ คือ Mr.Barack Obama ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของอเมริกา ด้วยคะแนนเสียงถล่มทลาย<br><br>ผู้เขียนจะไม่เล่าเรื่องระบบการเลือกตั้ง เป็นเช่นใด ทุกๆ ท่านคงพอหารายละเอียดศึกษาได้ แต่จะขอมองในฐานะนักจิตวิทยาสังคม และเล่าสิ่งที่ได้พบ ได้เห็น อันจะนำมาเป็นประโยชน์ให้กับการยกระดับมาตรฐานการเมืองไทยได้บ้าง<br><br>คณะเดินทางสวนดุสิตโพลได้ไปสังเกตการณ์กับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยชิคาโก ไปสัมภาษณ์คนอเมริกันทุกระดับ พบว่า คนอเมริกันในระดับครู อาจารย์ จะรักษาอาการ คือ ไม่บอกเลือกใคร แต่คนทั่วไปจะบอกให้ทราบ พร้อมให้เหตุผลต่างๆ นานา แต่ให้เหตุผลกันมาก คือ ทุกคนพูดคำว่า Change, Yes We Can do. กันทั่วไป<br><br>สิ่งที่แปลก คือ ป้ายหาเสียงมีน้อยมาก หากเทียบในเมืองไทย คือ 50 ต่อ 1 ส่วน คือ หากเมืองไทยโชว์หน้านักการเมือง 50 แผ่น ที่อเมริกาจะมีแผ่นเดียว<br><br>เข้าใจว่าผู้คนสนใจสื่อทาง Internet, รายการโทรทัศน์, วิทยุ, แวดวงสัมมนา, สื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาจบอกว่าเขายกระดับออกไปไม่สิ้นเปลืองกระดาษแล้ว<br><br>วันเลือกตั้ง ผู้เขียนและคณะดุสิตโพลนำโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ไปสังเกตการณ์ทั้งวัน ไปดูคูหาเลือกตั้ง ในปีนี้ ผู้สังเกตการณ์แจ้งว่า ผู้คนตื่นตัวมากกว่า 4 ปีที่แล้วอย่างมาก วัยรุ่น-วัยชรา ถามนักวิเคราะห์ชาวอเมริกัน จะบอกว่า เพราะกระแส Mr.Obama และ ภาวะ Economic Crisis สำคัญผู้เขียนมั่นใจว่า กระแสมาโดยไม่มีกระสุน<br><br>ผู้เขียนและคณะดุสิตโพลติดตามข่าวตลอดทั้งวัน ได้เห็น ศึกษา มุมมอง จิตสำนึกทางการเมือง อยากให้มาตรฐานการเลือกตั้งของสังคมไทยเป็นเช่นนี้บ้าง<br><br>ระบบ การเลือกตั้งของอเมริกามีประวัติศาสตร์มาได้กว่า 200 ปีเท่านั้น แต่ระบบสร้างความเข้มแข็ง ระบบการจัดการ การตรวจสอบ การเลือกตั้งล่วงหน้า การรายงานข่าว การจัดการระบบโต้วาทีของผู้สมัครอื่นๆ ทำได้ยอดเยี่ยมมาก<br><br>แต่ สิ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด คือ จิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย ที่พบได้ในคืนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เมื่อคู่แข่งของ Mr.Barack Obama คือ Mr.John McCain ได้ออกมาประกาศยอมแพ้ และแสดงความยินดีกับว่าที่ประธานาธิบดี Mr.Barack Obama เขาประกาศประโยคเดียวว่า "เราจะไม่เพียงแค่ยินดี กับ Mr.Obama เท่านั้น แต่เราจะเป็นกำลังใจ ร่วมพลังกับการทำงานของ Mr.Obama Change we can do. อย่างเป็นหนึ่งเดียวเป็นชาติเดียว คือ United of America"<br><br>ผู้เขียน นั่งอยู่หน้าจอ CNN ฟังการกล่างถึงคู่แข่งด้วยสปbริตของ John McCain ด้วยปีติในใจ น้ำตาซึมถึงสปิริตที่ผู้เขียนฝันอยากให้เกิดขึ้นกับนักการเมืองไทยมานานแล้ว<br><br>เมื่อ Mr.Obama ประกาศชัยชนะ ภาพที่วุฒิสมาชิก แจซซี แจคซัน อดีตผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีผิวดำ พรรคเดโมแครต น้ำตาไหลพรากกับช่วงที่ Mr.Obama ประกาศชัยชนะ ผู้คนแห่ร้องว่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ผิวสีคนแรก การเก็บอาการไม่ยินดีอย่างลิงโลด<br><br>บุคลิกของความเป็นผู้นำฉายออกมาอย่างน่าประทับใจของ Mr.Barack Obama&nbsp;</font></font><font face="Tahoma,"><font size="2"> แตกต่างจากบ้านเรา แพ้ชนะกันยังทะเลาะกันให้ขายหน้าสังคมโลก </font></font><br><font face="Tahoma,"><font size="2"><br>ผู้เขียนนั่งเขียนบทความนี้ที่โรงแรมในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในบรรยากาศของคนต่างชาติต่างภาษา ภายนอกมีการเฉลิมฉลองยินดีปรีดา ผู้ชนะยินดี ผู้แพ้ยอมรับ ร่วมยินดีเป็นหนึ่งเดียว ผู้เขียนพร้อมเฝ้าภาวนาขอให้นักการเมืองไทยมีสปีริต ยินดีกับผู้ชนะเป็น ผู้ชนะมีมารยาทกับผู้แพ้ได้<br><br>อยากให้มีระบบเลือกตั้งจบกันในค่ำคืน มันคือความฝัน แต่จะฝันต่อไป <br><br>ผู้เขียนหยิบเสื้อที่มีรูปบุรุษผิวดำวัย 46 ปี พร้อมสโลแกนที่สร้างแรงบันดาลใจว่า Change, Yes We can do. ชื่อ Mr.Barack Obama มาดู ไม่น่าเชื่อคนคนนี้จะสะกดใจคนทั่วโลกได้อย่างตราตรึง </font></font><br><font face="Tahoma,"><font size="2"><span style="font-size:13px;font-family:Calibri;" data-sheets-value="{" 1":2,"2":"phentermine="" uses"}"="" data-sheets-userformat="{" 2":573,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"12":0}"=""><br><br></span>แต่ก็ได้แค่สะท้อนกลับมาเมื่อไทยที่จะฝันต่อไป<br><br>ฝันทั้งกลางวัน กลางคืนว่าสปิริตของการเมืองไทยจะไม่ใช่เอามันอย่างเดียวแต่เอาประเทศชาติ เป็นหนึ่งเดียวได้ Change, Yes We can do. พอเห็นหน้านักการเมืองไทยก็อดหดหู่ว่า เมื่อไหร่คำว่าสปิริต นักการเมืองไทยจะเกิดขึ้น...เป็นอย่างประเทศอื่นกันบ้างเท่านั้น</font></font><span style="font-size:13px;font-family:Calibri;" data-sheets-value="{" 1":2,"2":"phentermine="" uses"}"="" data-sheets-userformat="{" 2":573,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"12":0}"=""></span><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div><br><font size="2"><font face="Tahoma,"></font></font>
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th