วิทยากร

อาจารย์รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์

การศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• Organization Development ประเทศเกาหลีใต้
• Human Resource Management ประเทศญี่ปุ่น
• Innovation and TQM ประเทศญี่ปุ่น
• ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน (Certificate)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
• อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต ระดับปริญญาโท MBA วิชาการบริทรัพยากรบุคคล
• ผู้อำนวยการโครงการสำรวจค่าจ้างของสถาบัน เอชอาร์ เซ็นเตอร์ ปี 2551-ปัจจุบัน
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/

ประสบการณ์ทำงาน

• ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลบริษัทในเครือซิเมนต์ไทยหรือ SCG ระยะเวลากว่า 20 ปี เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย กระเบื้องกระดาษไทย (สระบุรี /ทุ่งสง/ลำปาง) ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สยามซีแพคบล็อค สระบุรัรัช กระเบื้องทิพย์ กระเบื้องลำปาง ฯลฯ
• ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในงานการ Implement ระบบงานด้าน HRM HRD และ OD โดยเน้นการแก้ไขปัญหาและวางกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้กับหน่วยงานเอกชน ราชการและรัฐวิสาหกิจ
• คอลัมนิสน์ประจำให้กับหนังสือ Go Training ในหัวข้อ "คลินิคบริหารค่าจ้าง"

ประสบการณ์การบรรยาย

Management Skills ::

• การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
• การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)
• การสร้างทีมสำหรับผู้บริหาร (Executive Team Building)
• การเพิ่มผลผลิตในองค์กร เช่น 5ส./TQM
• Strategic Management (Policy Deployment, Action Plan )
• การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
• การวางแผนงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Planning)
• การสอนงาน (Coaching & Feedback)
• เทคนิคการประชุม (Effective Meeting)
• การบริหารเวลา (Time Management)
• การมอบหมายงาน
• การปัญหาและตัดสินใจ ฯลฯ

Human Resources Management ::

• การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน (Compensation)
• การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management :KPI)
• การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
• การกำหนดหน้าที่งาน Job Description
• การประเมินค่างาน (Job Evaluate)
• การบริหารเส้นทางอาชีพ (Career Development)
• กฏหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร
• การบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์
• Hr for Non Hr
• การบริหารดาวเด่น (Talent Management)
• การบริหารค่าจ้างช่วงวิกฤติ
• การบริหารความผูกพันธ์ของพนักงาน (Employee Engagement)
• ระบบสมรรถนะ Competency Development ฯลฯ

ผลงาน

ตัวอย่างองค์กรที่เรียนเชิญอาจารย์ไปบรรยาย...

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
สมาคมการจัดการทางธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (SCG)
ธนคารกสิกรไทย
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท)
บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)
บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด
บริษัท พลัส พร้อพเพอรตี้ จำกัด
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีคอน จำกัด
บริษัท สยามไอซิน จำกัด
บริษัท Body Shop (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท คาวาซูมิ แลบอทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
กลุ่มบริษัท สยามโนโว จำกัด
บริษัท อยุธยา อลิอันท์ จำกัด
บริษัท East West Seed (Thailand)
บริษัท ออโต้ อัลลิอันส์ (ไทยแลนด์) หรือ ฟอร์ด ไทยแลนด์
บริษัท โตโยตา ทูโช จำกัด
บริษัท ไทยออฟติคอลกรุป จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
การประปานครหลวง (กปน.)
ธนาคารออมสิน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
สถาบันฝึกอบรมต่างๆ เช่น เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษให้กับ...

- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา Competency ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา Talent Management ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ Individual Development Plan (กปภ.)
- ทีปรึกษาด้านการการ Implement Policy Deployment for High Performance กลุ่มบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา Competency ธนาคารออมสิน
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา Competency บริษัท บางกอกกล๊าซ จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหาร และ Talent สภากาชาดไทย
- ที่ปรึกษาและวิทยากรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของธนาคารกสิกรไทย
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา Leadership and Managerial Skill กลุ่มบริษัท อาซาฮี ประเทศไทย
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา Leadership บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตส จำกัด
- ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบ Performance Management และ Compensation บริษัท แสนสิริ จำกัด
- ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล กลุ่มบริษัท สยามโนโว จำกัด
- ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล บริษัท คาวาซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ Talent Management กลุ่มบริษัททิปโก้ แอสฟัสต์ (TASCO)
- ที่ปรึกษาโครงการ ระบบบริหารการพัฒนาองค์กร กลุ่มธุรกิจรถยนต์ Benz BKK
- ที่ปรึกษาโครงการ Performance Management และ Compensation กลุ่มบริษัท JSV
- ที่ปรึกษาด้าน Performance Management และ Compensation ของกลุ่มบริษัท คอมมี่ คอร์เปเรชั่น


วิทยากรหลายท่านจะมีความเชี่ยวชาญอย่างโดดเด่นแค่เพียงหนึ่งหรือสองด้าน เพราะนั่นหมายถึงความสามารถที่จะทำความเข้าใจกับปัญหาด้านนั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง อาจารย์รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ ก็เป็นหนึ่งในนั้น...

หากวันนี้คุณกำลังมองหานักบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายแรงงานและการบริหารค่าตอบแทนอยู่ อาจารย์รุ่งโรจน์คงเป็นที่ปรึกษาที่มีรายชื่อติดโผอยู่ในระดับต้นอย่างแน่นอน

แต่หากมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งอาจหาได้ยากจากวิทยากรหรือที่ปรึกษาท่านอื่นๆ นั่นก็คือ ความรู้รอบ ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของอาจารย์รุ่งโรจน์ ทั้งในเรื่องของการสรรหา การวางแผนอัตรากำลัง สวัสดิการ การพัฒนา และการประเมินผลงาน อาจารย์ก็ยังมีความเชี่ยวชาญไม่น้อยไปกว่าด้านกฎหมายและค่าตอบแทน

เนื่องจากตลอดเวลาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา อาจารย์มีโอกาสได้เรียนรู้ประเด็นปัญหาจากหลายๆ องค์กร และจากหลายๆ สถานการณ์ ทำให้วันนี้...คลังของข้อมูลและคลังของแนวทางแก้ปัญหาในมุมมองต่างๆ อยู่กับอาจารย์ ดังนั้น ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในงานบริหารทรัพยากรบุคคล คุณสามารถมั่นใจได้ว่า...อาจารย์รุ่งโรจน์จะมีทางออกที่ดีและเหมาะสมให้กับองค์กรของคุณ

********************************************
ภาพบรรยากาศการบรรยายของ อ.รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์
********************************************
 
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th