เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Boost Efficiency @ Work)
การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 8
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 16
เสริมทักษะเดิมและเพิ่มทักษะใหม่สำหรับผู้นำยุค Digital (Upskill & Reskill for a Great Manager)
การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 30
การเล่าเรื่องเพื่อสร้างยอดขาย (Storytelling in Sales)
การวางแผนการจัดซื้อ (Strategic in Purchasing Planning) รุ่นที่ 31
การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Relationships @ Work) รุ่น 3
จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making Psychology) รุ่นที่ 16
การวัดผลงาน (KPIs) ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ ผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Purchasing KPIs) รุ่น 20
การให้ Feedback เพื่อยกระดับผลงานลูกน้อง (Feedback for High Performance)
จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 10
การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน (First Thing First @ Work :: Getting Everything Done) รุ่นที่ 33
การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Planning and Goal Setting @ Work) รุ่นที่ 3
ก้าวสู่การเป็น SuperStar ในงานบริการ (Becoming a Customer Service SuperStar) รุ่นที่ 16
การ Coach และการให้ Feedback แก่ทีม (Performance Coaching & Innovative Feedback)
การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target) รุ่นที่ 29
การคิดรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 13
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th