จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making Psychology) รุ่นที่ 15
การรักษาฐานลูกค้า....เพื่อความสำเร็จในงานขาย (Customer Retention) รุ่นที่ 8
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน..เพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ (Ways to Supervisory Effectivenes) รุ่น 32
บุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจในการทำงาน (Professional Image & Business Etiquette @ Work)
ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Winning Presentation @ Work) รุ่นที่ 39
การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Relationships @ Work) รุ่น 2
การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and First Thing First) รุ่นที่ 33
ภาษาอังกฤษสำหรับนักจัดซื้อ (English for Purchasing Professionals) รุ่นที่ 9
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ในการทำงาน (Green Communication : Clear and Simple)
ภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Self-Leadership @ Work) รุ่นที่ 3
การขายเชิงผู้ให้คำปรึกษา (Become A Trusted Advisor By Using Consultative Selling) รุ่นที่ 17
การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ...เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 29
การทำงานจัดซื้อแบบจิรังยั่งยืน (Purchasing for Sustainability - Learning for the Future) รุ่นที่ 4
การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Planning and Goal Setting @ Work) รุ่นที่ 3
การปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Closing The Deal With ProActive Sales Closing) รุ่น 18
การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 8
การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation : Your most Powerful Bargaining) รุ่นที่ 32
พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work) รุ่นที่ 4
จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 10
การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : Manage Them Profitably) รุ่นที่ 22
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English for Secretaries & Administrative Personnel) รุ่น 5
ยกระดับผลงานของทีมด้วย การเป็นหัวหน้างานและมอบหมายงาน (Supervisory Skill & Job Assignment) รุ่นที่ 9
การเจรจาต่อรองในงานขาย...สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 27
7 ขั้นตอนสู่การการเป็นนักขายชั้นยอด (7 Steps to Sales Successful) รุ่น 10
การวิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Analysis & Assessment) รุ่นที่ 5
ก้าวสู่การเป็น 'นักจัดซื้อมืออาชีพ' (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 23
ผู้นำเชิงบวกในการทำงาน (Leading with Positivity)
การคิดรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 13
กลยุทธ์การบริหารทีมขาย…สำหรับผู้จัดการทีมขาย (Managing Sales Force for Improved Results) รุ่นที่ 11
ก้าวสู่การเป็น SuperStar ในงานบริการ (Becoming a Customer Service SuperStar) รุ่นที่ 16
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 24
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th