ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English for Secretaries & Administrative Personnel) รุ่น 5
ยกระดับผลงานของทีมด้วย การเป็นหัวหน้างานและมอบหมายงาน (Supervisory Skill & Job Assignment) รุ่นที่ 9
การเจรจาต่อรองในงานขาย...สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 17
7 ขั้นตอนสู่การการเป็นนักขายชั้นยอด (7 Steps to Sales Successful) รุ่น 10
การ Coach และการให้ Feedback แก่ทีม (Performance Coaching & Innovative Feedback)
การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and First Thing First) รุ่นที่ 33
การวิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Analysis & Assessment) รุ่นที่ 5
การคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน (Innovative Mindset for Performance Working)
ก้าวสู่การเป็น 'นักจัดซื้อมืออาชีพ' (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 23
การบริหารงานจัดซื้อใหม่ในศตวรรษที่ 21 (New Purchasing Trends in 21st)
ผู้นำเชิงบวกในการทำงาน (Leading with Positivity)
การคิดรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 13
กลยุทธ์การบริหารทีมขาย…สำหรับผู้จัดการทีมขาย (Managing Sales Force for Improved Results) รุ่นที่ 11
ปรับ Mindset ปลุก Passion ปั้น Performance (Growth Mindset for Performance @ Work)
ก้าวสู่การเป็น SuperStar ในงานบริการ (Becoming a Customer Service SuperStar) รุ่นที่ 16
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 24
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 16
ขายอย่างไรเมื่อลูกค้าบอกว่า 'ไม่' (Ways to Sale When Customers Say 'No')
การสื่อสารข้ามสายงาน...เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Commu.) รุ่นที่ 24
การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target) รุ่นที่ 28
การสร้างงานบริการที่เหนือความคาดหวัง (Exceptional Service @ Work)
การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน (Art of Persuasive Communications @ Work) รุ่น 8
การคิดและตัดสินใจแบบฉบับนักบริหาร (Executive Decision Making)
การวางแผนการจัดซื้อ (Strategic in Purchasing Planning) รุ่นที่ 31
การรักษาฐานลูกค้า....เพื่อความสำเร็จในงานขาย (Customer Retention) รุ่นที่ 8
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 10
ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 18
เพิ่มประสิทธิภาพให้งานจัดซื้อด้วยแนวคิดแบบ “ลีน” (Purchasing Performance by Lean Concept) รุ่นที่ 6
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th