ทักษะการเป็นหัวหน้างาน..เพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ (Ways to Supervisory Effectivenes) รุ่น 30
จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 9
ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Winning Presentation @ Work) รุ่นที่ 38
ผู้นำเชิงบวกในการทำงาน (Leading with Positivity)
การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 6
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creativity @ Work) รุ่นที่ 2
การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target) รุ่นที่ 27
7 ขั้นตอนสู่การการเป็นนักขายชั้นยอด (7 Steps to Sales Successful) รุ่น 8
การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Relationships @ Work)
การบริหารและจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Conflict Management @ Work) รุ่นที่ 2
ภาษาอังกฤษสำหรับนักจัดซื้อ (English for Purchasing Professionals) รุ่นที่ 8
การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Understanding Others Skill) รุ่น 11
การขายเชิงผู้ให้คำปรึกษา (Become A Trusted Advisor By Using Consultative Selling) รุ่นที่ 16
การบริหารและจัดการโครงการ (Project Management : From Principles to Action) รุ่นที่ 3
การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation : Your most Powerful Bargaining) รุ่นที่ 31
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 8
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 22
การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing : Principles & Practice) รุ่นที 29
ภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Self-Leadership @ Work) รุ่นที่ 2
การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ...เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 28
การสื่อสารข้ามสายงาน...เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Commu.) รุ่นที่ 23
ก้าวสู่การเป็น SuperStar ในงานบริการ (Becoming a Customer Service SuperStar) รุ่นที่ 16
ภาษาอังกฤษสำหรับนักขาย (English for Sales Professionals) รุ่นที่ 2
การปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Closing The Deal With ProActive Sales Closing) รุ่น 17
พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work) รุ่นที่ 3
การเจรจาต่อรองในงานขาย...สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 25
บุคลิกภาพและการสื่อสารสู่ความสำเร็จในงานบริการ (Personality & Commu. Lead to Great Service) รุ่น 10
มารยาททางสังคมและเชิงธุรกิจในการทำงาน (Social & Business Etiquette @ Work)
ยกระดับผลงานของทีมด้วย การเป็นหัวหน้างานและมอบหมายงาน (Supervisory Skill & Job Assignment) รุ่นที่ 8
ก้าวสู่การเป็น 'นักจัดซื้อมืออาชีพ' (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 22
การวิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Analysis & Assessment) รุ่นที่ 4
ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 17
การคิดรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 11
เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Achieving Success in a Multi-Generational Workplace) รุ่นที่ 9
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th