การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking @ Work) รุ่นที่ 6
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 16
สร้างทีมให้ขายได้ ขายดี เริ่มต้นที่ Growth Mindset (Sales Success Starts With Growth Mindset)
ทักษะการนำเสนอในการทำงาน (Making Winning Presentation) รุ่นที่ 41
การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 31
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ในการทำงาน (Green Communication : Clear and Simple)
การลดต้นทุนองค์กรโดยใช้แนวคิด Lean (Cost Reduction by Lean Concept) รุ่นที่ 6
การสร้างงานบริการที่เหนือความคาดหวัง (Exceptional Service @ Work)
การสื่อสารข้ามสายงาน เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Commu.) รุ่นที่ 24
การเจรจาต่อรองในงานขาย...สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 29
จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making Psychology) รุ่นที่ 17
ศิลปะการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม (Ways To Be an Inspirational Leader) รุ่นที่ 9
จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 10
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th