การวิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Analysis & Assessment) รุ่นที่ 4
ศิลปะการรับและให้ Feedback สำหรับหัวหน้างาน (Coping and Giving Feedback for Supervisor)
ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 17
การคิดรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 11
เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Achieving Success in a Multi-Generational Workplace) รุ่นที่ 9
การขายเชิงผู้ให้คำปรึกษา (Become A Trusted Advisor By Using Consultative Selling) รุ่นที่ 17
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 15
'กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรอง...สำหรับทีมขาย (The Art of Pricing & Negotiation) รุ่น 5
ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Winning Presentation @ Work) รุ่นที่ 39
ผู้นำเชิงบวกในการทำงาน (Leading with Positivity)
การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 7
การทำงานจัดซื้อแบบจิรังยั่งยืน (Purchasing for Sustainability - Learning for the Future) รุ่นที่ 4
จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making Psychology) รุ่นที่ 14
การวางแผนการจัดซื้อ (Strategic in Purchasing Planning) รุ่นที่ 31
การปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Closing The Deal With ProActive Sales Closing) รุ่น 17
การวัดผลงาน (KPIs) ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ ผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Purchasing KPIs) รุ่น 20
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน..เพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ (Ways to Supervisory Effectivenes) รุ่น 31
จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 10
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 9
ก้าวสู่การเป็น 'พนักงานขายชั้นเลิศ' (Salespeople StartUp) รุ่นที่ 9
การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Planning and Goal Setting @ Work) รุ่นที่ 3
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English for Secretaries & Administrative Personnel) รุ่น 5
7 ขั้นตอนสู่การการเป็นนักขายชั้นยอด (7 Steps to Sales Successful) รุ่น 9
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...การสอนงานและการเป็นโค้ช (Coaching for Improving Team Performance) รุ่นที่ 7
การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and First Thing First) รุ่นที่ 32
การเจรจาต่อรองในงานขาย...สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 26
พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work) รุ่นที่ 4
การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ...เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 29
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 23
การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Relationships @ Work) รุ่น 2
การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation : Your most Powerful Bargaining) รุ่นที่ 32
ภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Self-Leadership @ Work) รุ่นที่ 3
มัดใจลูกค้าด้วย 'Service Story ในการบริการ' (Win and Keep Customers Through Service Story) รุ่นที่ 8
การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : Manage Them Profitably) รุ่นที่ 22
การสื่อสารข้ามสายงาน...เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Commu.) รุ่นที่ 24
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th