การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation : Your most Powerful Bargaining) รุ่นที่ 32
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Boost Efficiency @ Work)
การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน (First Thing First @ Work :: Getting Everything Done) รุ่นที่ 34
พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work) รุ่นที่ 4
จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 10
การบริหารงานจัดซื้อที่ผู้บริหารขององค์กรต้องการ (Triple C Purchasing & Supply)
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English for Secretaries & Administrative Personnel) รุ่น 5
การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : Manage Them Profitably) รุ่นที่ 22
Feedback สร้างสรรค์ ได้งาน ได้ใจ (The Right Way to Give Feedback @ Work)
ภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Self-Leadership @ Work) รุ่นที่ 3
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking @ Work) รุ่นที่ 6
การเล่าเรื่องเพื่อสร้างยอดขาย (Storytelling in Sales) รุ่นที่ 2
Growth Mindset เพื่อการพัฒนาผู้นำทีมและมุ่งสู่เป้าหมายองค์กร (Growth Mindset to Reach Business Goal)
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ที่ประสบความสำเร็จ (Achieving Supervisory @ Work) รุ่น 32
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th