การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target) รุ่นที่ 28
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 10
การบริหารทีมขาย...สำหรับผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ (High Impact Sales Team Management) รุ่นที่ 10
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 24
การวิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Analysis & Assessment) รุ่นที่ 5
การเจรจาต่อรองในงานขาย...สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 28
การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Relationships @ Work) รุ่น 3
การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน (First Thing First @ Work :: Getting Everything Done) รุ่นที่ 33
การคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน (Innovative Mindset for Performance Working)
เพิ่มประสิทธิภาพให้งานจัดซื้อด้วยแนวคิดแบบ “ลีน” (Purchasing Performance by Lean Concept) รุ่นที่ 6
การทำงานข้ามสายงานให้ได้ผลดีและเยี่ยมในยุค New Normal (Cross Functional Team New Normal)
การ Coach และการให้ Feedback แก่ทีม (Performance Coaching & Innovative Feedback)
ยกระดับผลงานของทีมด้วย การเป็นหัวหน้างานและมอบหมายงาน (Supervisory Skill & Job Assignment) รุ่นที่ 9
การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 8
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th