การสื่อสารข้ามสายงาน...เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Commu.) รุ่นที่ 22
การวัดผลงาน (KPIs) ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ ผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Purchasing KPIs) รุ่น 20
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 23
การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ...เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 27
การทำงานจัดซื้อแบบจิรังยั่งยืน (Purchasing for Sustainability - Learning for the Future) รุ่นที่ 3
ก้าวสู่การเป็น SuperStar ในงานบริการ (Becoming a Customer Service SuperStar) รุ่นที่ 16
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English for Secretaries & Administrative Personnel) รุ่น 5
การบริหารทีมขาย...สำหรับผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ (High Impact Sales Team Management) รุ่นที่ 10
มารยาททางสังคมและเชิงธุรกิจในการทำงาน (Social & Business Etiquette @ Work)
การเจรจาต่อรองในงานขาย...สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 24
จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making Psychology) รุ่นที่ 13
การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : Manage Them Profitably) รุ่นที่ 21
ก้าวสู่การเป็น 'นักจัดซื้อมืออาชีพ' (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 21
ศิลปะการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม (Ways To Be an Inspirational Leader) รุ่นที่ 9
การบริหารผู้ขายเพื่อการจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Devel. for Sustainability Procurement) รุ่นที่ 2
การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน (Art of Persuasive Communications @ Work) รุ่น 7
บริหารอย่างไรให้ได้ใจหัวหน้างาน (Managing Your Boss)
การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Planning and Goal Setting @ Work) รุ่นที่ 3
การคิดรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 10
พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work) รุ่นที่ 3
มัดใจลูกค้าด้วย 'Service Story ในการบริการ' (Win and Keep Customers Through Service Story) รุ่นที่ 8
การปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Closing The Deal With ProActive Sales Closing) รุ่น 16
กลยุทธ์การบริหารทีมขาย…สำหรับผู้จัดการทีมขาย (Managing Sales Force for Improved Results) รุ่นที่ 10
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 14
การวางแผนการจัดซื้อ (Strategic in Purchasing Planning) รุ่นที่ 30
เพิ่มประสิทธิภาพให้งานจัดซื้อด้วยแนวคิดแบบ “ลีน” (Purchasing Performance by Lean Concept) รุ่นที่ 5
การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and First Thing First) รุ่นที่ 31
การขายเชิงผู้ให้คำปรึกษา (Become A Trusted Advisor By Using Consultative Selling) รุ่นที่ 16
การบริหารความเสี่ยงในงานจัดซื้อเพื่อธุรกิจองค์กรแบบยั่งยืน (Risk Management in Purchasing) รุ่นที่ 7
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน..เพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ (Ways to Supervisory Effectivenes) รุ่น 30
จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 9
ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Winning Presentation @ Work) รุ่นที่ 37
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 8
การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 6
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creativity @ Work) รุ่นที่ 2
การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target) รุ่นที่ 27
7 ขั้นตอนสู่การการเป็นนักขายชั้นยอด (7 Steps to Sales Successful) รุ่น 8
การบริหารและจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Conflict Management @ Work) รุ่นที่ 2
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th