การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Relationships @ Work) รุ่น 3
'กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรอง...สำหรับทีมขาย (The Art of Pricing & Negotiation) รุ่น 5
การบริหารและจัดการโครงการ (Project Management : From Principles to Action) รุ่นที่ 4
การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน (Art of Persuasive Communications @ Work) รุ่น 8
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 10
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 24
การวัดผลงาน (KPIs) ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ ผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Purchasing KPIs) รุ่น 20
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ที่ประสบความสำเร็จ (Achieving Supervisory @ Work) รุ่น 32
โน้มน้าวใจลูกค้าอย่างไรให้ได้ยอด (Persuasive in Sales)
การ Coach และการให้ Feedback แก่ทีม (Performance Coaching & Innovative Feedback)
ยกระดับผลงานของทีมด้วย การเป็นหัวหน้างานและมอบหมายงาน (Supervisory Skill & Job Assignment) รุ่นที่ 9
ภาษาอังกฤษสำหรับนักจัดซื้อ (English for Purchasing Professionals) รุ่นที่ 9
การคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน (Innovative Mindset for Performance Working)
การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing : Principles & Practice) รุ่นที 30
การเจรจาต่อรองในงานขาย...สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 28
การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation : Your most Powerful Bargaining) รุ่นที่ 32
พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work) รุ่นที่ 4
การทำงานข้ามสายงานให้ได้ผลดีและเยี่ยมในยุค New Normal (Cross Functional Team New Normal)
การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : Manage Them Profitably) รุ่นที่ 22
บุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจในการทำงาน (Professional Image & Business Etiquette @ Work) รุ่นที่ 2
ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Winning Presentation @ Work) รุ่นที่ 40
การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 8
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th