การทำงานจัดซื้อแบบจิรังยั่งยืน (Purchasing for Sustainability - Learning for the Future)
ยกระดับผลงานของทีมด้วย การเป็นหัวหน้างานและมอบหมายงาน (Supervisory Skill & Job Assignment) รุ่นที่ 7
ก้าวสู่การเป็น 'นักจัดซื้อมืออาชีพ' (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 19
ภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Self-Leadership @ Work)
ศิลปะการรับและให้ Feedback สำหรับหัวหน้างาน (Coping and Giving Feedback for Supervisor)
การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 5
ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 16
การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน (Art of Persuasive Communications @ Work) รุ่น 5
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 6
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English for Secretaries & Administrative Personnel) รุ่น 4
การขายเชิงผู้ให้คำปรึกษา (Become A Trusted Advisor By Using Consultative Selling) รุ่นที่ 14
การปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Closing The Deal With ProActive Sales Closing) รุ่น 15
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking @ Work) รุ่นที่ 4
การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and First Thing First) รุ่นที่ 28
การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing : Principles & Practice) รุ่นที 27
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน..เพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ (Ways to Supervisory Effectivenes) รุ่น 29
การวางแผนการจัดซื้อ (Strategic in Purchasing Planning) รุ่นที่ 29
การวิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Analysis & Assessment) รุ่นที่ 2
มัดใจลูกค้าด้วย 'Service Story ในการบริการ' (Win and Keep Customers Through Service Story) รุ่นที่ 6
ก้าวสู่การเป็น SuperStar ในงานบริการ (Becoming a Customer Service SuperStar) รุ่นที่ 16
จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 7
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creativity @ Work)
กลยุทธ์การบริหารทีมขาย…สำหรับผู้จัดการทีมขาย (Managing Sales Force for Improved Results) รุ่นที่ 9
ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Winning Presentation @ Work) รุ่นที่ 36
7 ขั้นตอนสู่การการเป็นนักขายชั้นยอด (7 Steps to Sales Successful) รุ่น 8
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 11
การฟังเชิงรุกในการทำงาน (Active Listening @ Work)
การเจรจาต่อรองในงานขาย...สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 23
จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making Psychology) รุ่นที่ 11
'กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรอง...สำหรับทีมขาย (The Art of Pricing & Negotiation) รุ่น 4
พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work) รุ่นที่ 2
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 22
การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation : Your most Powerful Bargaining) รุ่นที่ 29
การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Planning and Goal Setting @ Work) รุ่นที่ 2
การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ...เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 25
การคิดรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 9
การวัดผลงาน (KPIs) ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ ผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Purchasing KPIs) รุ่น 18
การสื่อสารข้ามสายงาน...เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Commu.) รุ่นที่ 21
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th