ขั้นกว่าของทักษะเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Superior Negotiation - Next Level Purchasing : The Battle)
พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work) รุ่นที่ 4
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Boost Efficiency @ Work)
การบริหารงานจัดซื้อใหม่ในศตวรรษที่ 21 (New Purchasing Trends in 21st)
การคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน (Innovative Mindset for Performance Working)
การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : Manage Them Profitably) รุ่นที่ 22
เสริมทักษะเดิมและเพิ่มทักษะใหม่สำหรับผู้นำยุค Digital (Upskill & Reskill for a Great Manager)
การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing : Principles & Practice) รุ่นที 30
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...การสอนงานและการเป็นโค้ช (Coaching for Improving Team Performance) รุ่นที่ 6
จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 10
โน้มน้าวใจลูกค้าอย่างไรให้ได้ยอด (Persuasive in Sales)
ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Winning Presentation @ Work) รุ่นที่ 39
การสร้างงานบริการที่เหนือความคาดหวัง (Exceptional Service @ Work)
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking @ Work) รุ่นที่ 6
การวัดผลงาน (KPIs) ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ ผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Purchasing KPIs) รุ่น 20
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th