ภาษาอังกฤษสำหรับนักขาย (English for Sales Professionals)
การบริหารสัญญาขั้นสูงเพื่อการจัดซื้ออย่างจิรังยั่งยืน (Advanced Contract Management) รุ่น 4
'กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรอง...สำหรับทีมขาย (The Art of Pricing & Negotiation) รุ่น 3
การวางแผนการจัดซื้อ (Strategic in Purchasing Planning) รุ่นที่ 28
การบริหารความเสี่ยงในงานจัดซื้อเพื่อธุรกิจองค์กรแบบยั่งยืน (Risk Management in Purchasing) รุ่นที่ 5
ศิลปะการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม (Ways To Be an Inspirational Leader) รุ่นที่ 8
เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน (Key Success of Daily Selling Management)
การขายเชิงผู้ให้คำปรึกษา (Become A Trusted Advisor By Using Consultative Selling) รุ่นที่ 13
ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Winning Presentation @ Work) รุ่นที่ 35
การสื่อสารข้ามสายงาน...เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Commu.) รุ่นที่ 20
การคิดรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 8
การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and First Thing First) รุ่นที่ 27
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...การสอนงานและการเป็นโค้ช (Coaching for Improving Team Performance)
ก้าวสู่การเป็น SuperStar ในงานบริการ (Becoming a Customer Service SuperStar) รุ่นที่ 15
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 10
การบริหารทีมขาย...สำหรับผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ (High Impact Sales Team Management) รุ่นที่ 10
การขายบนพื้นฐานความสัมพันธ์ (Relationship Selling :: Stop 'Selling' & Start 'Building Relationship)
การฟังเชิงรุกในการทำงาน (Active Listening @ Work)
การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Planning and Goal Setting @ Work)
การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation : Your most Powerful Bargaining) รุ่นที่ 28
การเป็นหัวหน้างานและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน (Supervision and Motivation @ Work)
การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ...เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 24
การบริหารผู้ขายเพื่อการจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Development for Sustainability Procurement)
พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work)
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 21
การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Understanding Others Skill) รุ่น 11
การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target) รุ่นที่ 24
การบริหารและจัดการโครงการ (Project Management : From Principles to Action)
การเจรจาต่อรองในงานขาย...สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 22
ภาษาอังกฤษสำหรับนักจัดซื้อ (English for Purchasing Professionals) รุ่นที่ 6
พิชิตยอดขายล็อตใหญ่ (Winning the Big Order) รุ่นที่ 2
ก้าวสู่การเป็น 'พนักงานขายชั้นเลิศ' (Salespeople StartUp) รุ่นที่ 8
การรักษาฐานลูกค้า....เพื่อความสำเร็จในงานขาย (Customer Retention) รุ่นที่ 7
การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : Manage Them Profitably) รุ่นที่ 19
การทำงานจัดซื้อแบบจิรังยั่งยืน (Purchasing for Sustainability - Learning for the Future)
ยกระดับผลงานของทีมด้วย การเป็นหัวหน้างานและมอบหมายงาน (Supervisory Skill & Job Assignment) รุ่นที่ 7
ก้าวสู่การเป็น 'นักจัดซื้อมืออาชีพ' (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 19
ภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Self-Leadership @ Work)
ศิลปะการรับและให้ Feedback สำหรับหัวหน้างาน (Coping and Giving Feedback for Supervisor)
การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 5
ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 16
การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน (Art of Persuasive Communications @ Work) รุ่น 5
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 6
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English for Secretaries & Administrative Personnel) รุ่น 4
การปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Closing The Deal With ProActive Sales Closing) รุ่น 15
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking @ Work) รุ่นที่ 4
การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing : Principles & Practice) รุ่นที 27
มัดใจลูกค้าด้วย 'Service Story ในการบริการ' (Win and Keep Customers Through Service Story) รุ่นที่ 6
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creativity @ Work)
กลยุทธ์การบริหารทีมขาย…สำหรับผู้จัดการทีมขาย (Managing Sales Force for Improved Results) รุ่นที่ 9
7 ขั้นตอนสู่การการเป็นนักขายชั้นยอด (7 Steps to Sales Successful) รุ่น 8
จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making Psychology) รุ่นที่ 11
การวัดผลงาน (KPIs) ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ ผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Purchasing KPIs) รุ่น 18
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th