ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 18
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 16
การวัดผลงาน (KPIs) ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ ผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Purchasing KPIs) รุ่น 20
เพิ่มประสิทธิภาพให้งานจัดซื้อด้วยแนวคิดแบบ “ลีน” (Purchasing Performance by Lean Concept) รุ่นที่ 6
ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Winning Presentation @ Work) รุ่นที่ 40
การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Relationships @ Work) รุ่น 3
'กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรอง...สำหรับทีมขาย (The Art of Pricing & Negotiation) รุ่น 5
การบริหารและจัดการโครงการ (Project Management : From Principles to Action) รุ่นที่ 4
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 10
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 24
การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน (Art of Persuasive Communications @ Work) รุ่น 8
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ที่ประสบความสำเร็จ (Achieving Supervisory @ Work) รุ่น 32
โน้มน้าวใจลูกค้าอย่างไรให้ได้ยอด (Persuasive in Sales)
การ Coach และการให้ Feedback แก่ทีม (Performance Coaching & Innovative Feedback)
ยกระดับผลงานของทีมด้วย การเป็นหัวหน้างานและมอบหมายงาน (Supervisory Skill & Job Assignment) รุ่นที่ 9
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th