People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ภาษาอังกฤษสำหรับนักจัดซื้อ (English Communication for Purchasing Professionals)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ทีมงานและผู้บริหารงานจัดซื้อและซ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ชุดทักษะการวิเคราะห์ที่จำเป็นในงานจัดซื้อ (Purchasing Analysis Skillset : The Essential Mastery for Purchasers)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชนทุกร

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามเป้าหมายองค์กร (Complying Contract Management with Company Goals)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการแผน

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) กลยุทธ์วิธีบริหารงานจัดซื้อให้ปราศจากการทุจริต (Preventing Corruption in Procurement)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารองค์กร • ผู้จัดการฝ่า

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ฝึกฝนและพัฒนาสู่ขั้นกว่าของทักษะเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (The Superior Purchasing Negotiation Advantage : The Battle Workshop)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การลดต้นทุนองค์กรโดยใช้แนวคิด Lean สำหรับนักจัดซื้อ (Boost-up Corporate Purchasing Performance by Lean Concept)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ลับคมเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Negotiation for Better Purchasing Value)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ (Maximizing Purchasing Potential with Effective Contract Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ก้าวสู่การเป็น ‘นักจัดซื้อมืออาชีพ’ (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 23

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชนที่เ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การวิเคราะห์ราคาต้นทุนสินค้าและงานบริการเชิงลึก สำหรับผู้จัดการจัดซื้อ (Advanced Price Cost Analysis for Purchasing Manager)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การวิเคราะห์ราคาต้นทุนสินค้าและงานบริการเพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (The Fundamentals of Price Cost Analysis in Purchasing)

บอกลาการจ่ายค่าสินค้าและบริการที่มากเกินไปและเกินจำเป็น

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การบริหารความเสี่ยงงานจัดซื้อเพื่อธุรกิจแบบยั่งยืน (Risk Management in Purchasing) รุ่น 7

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ